ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Я. Б. Ярош

Анотація


У статті проаналізовано фактори і причини виникнення громадських об’єднань у трансформаційних політичних процесах України. Громадські об’єднання розглядаються, як суб’єкти політики, якими намагаються маніпулювати різні соціально-політичні сили; по-друге, громадські об’єднання все більше виступають суб’єктами політики, беручи участь у її формуванні та реалізації; по-третє, в рамках вказаних проблем детальніше розглядається державна політика. Досліджено сучасний стан взаємодії органів влади і громадських організацій до налагодження паритетної взаємодії з громадськими організаціями для реалізації державної політики.

Ключові слова: об’єднання громадян, громадська організація, громадянське суспільство, політичний процес.


В статье проанализированы факторы и причины возникновения общественных объединений в трансформационных политических процессах Украины. Общественные объединения рассматриваются как субъекты политики, которыми пытаются манипулировать различные социально-политические силы, во-вторых, общественные объединения все больше выступают субъектами политики, участвуя в ее формировании и реализации, в-третьих, в рамках указанных проблем подробнее рассматривается государственная политика. Исследовано современное состояние взаимодействия органов власти и общественных организаций относительно налаживанию паритетного взаимодействия с общественными организациями для реализации государственной политики.

Ключевые слова: объединения граждан, общественная организация, гражданское общество, политический процесс.


The article analyzes the factors and causes of NGOs in the political transformation processes in Ukraine. Public associations are considered as subjects of policies that attempt to manipulate the various social and political forces, and secondly, associations increasingly are subjects of politics, taking part in its formulation and implementation, and thirdly, the part of these problems more considered public policy. The modern state of interaction between government agencies and NGOs to establish parity collaboration with NGOs to implement government policy.

Key words: associations, NGOs, civil society, political process.
Повний текст:

PDF

Посилання


Грабовська С. Стан громадянського суспільства в Україні: міжрегіональний зріз та Львівщина / С.Грабовська, А.Романюк, Л.Скочиляс. –– Львів : ЦПД, 2007. –– 96 с.

Громадянське суспільство в Україні. Аналітичний звіт за результатами загальнонаціонального опитування недержавних організацій України. Підготовлено фондом «Демократичні ініціативи» та СОЦІС на замовлення світового банку / Я. Бачинський, І. Кучерів, І. Бекешкіна, О. Стегній, В. Полуйко. –– К., 2003. –– 54 с.

Загородній Ю. Методологія вивчення громадянського суспільства: інституційний підхід / Ю.Загородній // Наукові записки. –– К. : ІПіЕНД, 2004. –– Вип. 25. –– С. 92––105.

Лойко Л. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність: [монографія] / Л. І. Лойко. –– К. : Фоліант, 2005.–– 634 с.

Ротар Н. Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні / Н. Ротар // Політичний менеджмент. –– 2007. –– №1. –– С. 75––92.

Туленков М. Сутність і співвідношення понять «організація», «самоорганізація» і «управління»/ М. Туленков // Політичний менеджмент. –– 2007. –– №1. –– С. 24––35.

Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа та відновлення соціального порядку / Ф. Фукуяма. –– Львів : Кальварія, 2005. –– 380 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.