ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Г. М. Нечаєва

Анотація


Стаття присвячена аналізу еволюції та трансформації законодавчого забезпечення виборчого процесу в українському суспільстві. Особливий акцент робиться на визначенні поняття «виборчого процесу», який розкриває перспективи змін моделей, динаміку розвитку всіх систем та підсистем, напрями вдосконалення механізмів та технологій функціонування різних політичних суб’єктів. Розглянуто становлення та реформування виборчого процесу в Україні, який має суттєве значення для розвитку України як правової та демократичної держави.

Ключові слова: вибори, виборча система, виборчий процес, виборчі практики, виборче законодавство.

 

Статья посвящена анализу эволюции и трансформации законодательного обеспечения избирательного процесса в украинском обществе. Особый акцент делается на определении понятия «избирательного процесса», который раскрывает перспективы изменений моделей, динамику развития всех систем и подсистем, направления совершенствования механизмов и технологий функционирования различных политических субъектов. Рассмотрено становление и реформирование избирательного процесса в Украине, который имеет существенное значение для развития Украины как правового и демократического государства.

Ключевые слова: выборы, избирательная система, избирательный процесс, избирательные практики, избирательное законодательство.

 

The article is devoted to the analysis of the evolution and transformation of the legislative support of the electoral process in Ukraine. Particular emphasis is placed on defining the notion of «electoral process», which reveals the prospects of model changes, the dynamics of development of all systems and subsystems, directions of improvement of mechanisms and technologies of functioning of different political actors, tendencies of internal and external influences on the behavior of participants of this process and other factors, which make it possible to fully characterize the nature and features of democratic development. The views of scientists involved in the electoral process have been analyzed and the concept of the electoral process is formulated. The formation and reform of the electoral process in Ukraine, which is essential for the development of Ukraine as a rule of law and democracy, are considered.

Elections are one of the most important institutions of democracy, a form of direct exercise of power by the people themselves. In Ukraine the basic principles for organizing and holding elections are defined at the constitutional level. It is noted that the election institute in Ukraine has passed a significant historical and difficult path for social development. During the years of independence in Ukraine, elections to the Verkhovna Rada were held in 1998, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014, 2019. It is justified that during this time the legislation on elections, including types of electoral systems, has been repeatedly changed. There are many shortcomings and gaps in the electoral legislation so far, and the urgent need is to create an effective mechanism that would ensure timely self-renewal of the political system, taking into account the changing domestic and international conditions, and the principles of democracy and self-government in all spheres of life. The necessity of reforming the electoral legislation, which would not contradict international electoral standards, should be noted and further developed.

Keywords: elections, electoral system, electoral process, elective practices, electoral law.


Повний текст:

PDF

Посилання


Галус, О.О., 2013. Становлення та розвиток інституту виборів в Україні. Університетські наукові записки, 4, с. 36-41.

Готун, А. М., 2008. Використання нових інформаційних технологій у виборчому процесі: світовий досвід і практика застосування в Україні. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія, 89-90, с. 51-55.

Грушевський, М. 1992. Ілюстрована історія України. Київ: Наукова думка.

Дейдей, М., 2018. Еволюція виборчого законодавства як основи формування представницької влади на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід, 24, с. 110-114.

Киян, М. Ш. та Окладна, М. Г., 2013. Деякі історичні аспекти формування виборчих технологій в українських землях. Громадянське суспільство, 69, с. 8-13.

Киян, М. Ш. та Окладна, М. Г., 2010. Незалежна Україна: від автономії до суверенітету. Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ": Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, 35, с. 1–4.

Киян, М. Ш., 2013. Історичний досвід становлення виборчих технологій в українських землях у XVIII столітті. Форум права, 1, с.402-407 [online]. – Доступно: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013- 1/13kmsuuc.pdf [Дата звернення 19 Серпень 2019]

Климкова, І. І. та Остапенко, М. А., 2011. Вибори і виборчі системи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал».

Кормич, А. І. та Кормич, Л. І., 2013. Специфіка виборчого процесу та особливості формування електорального простору сучасної України. Актуальні проблеми політики, [online] 48, с. 28. Доступно: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2153/Kormich_A.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Дата звернення 14 Серпень 2019]

Наход, М. А., 2011. Проблеми становлення та реформування виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України. Демократичне врядування, [online] 7. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_10 [Дата звернення 17 Серпень 2019]

Обрусна, С. Ю. та Ільницький, М. С., 2017. Становлення виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України: історико-правовий аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету, 3 (1), с. 61-66.

Рибачук, М. та Шкурат, І., 2004. Історичні аспекти становлення виборчої системи України. Політичний менеджмент, 1, с.83–98.

Сайт Солом’янської районної державної адміністрації в місті Києві, 2012. Правова сторінка. Виборча система. [online] (Останнє оновлення 18 Вересень 2012) Доступно: http://www.solor.gov.ua/info/19/4619 [Дата звернення 20 Серпень 2019]

Ставнійчук, М. І., 2001. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики ред. В. Ф. Погорілко; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ: Факт.

Стешенко, Т. В., 2016. Сучасні тенденції розвитку виборчого законодавства України. Visegrad journal on human rights, 2(1), с. 130-134

Стешенко, Т. В., 2013. Актуальні питання виборчого процесу в Україні і зарубіжних країнах. Державне будівництво та місцеве самоврядування, 25, с. 102-113

Чепіль, Л. Ю. та Докаш, О. Ю., 2015. Історичні передумови становлення виборчої системи в Україні. Наукова Україна. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю 25 травня 2015 р. Дніпропетровськ: «SeKum Software», [online] с. 791. Доступно: file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Zbirnik_Naukova_Ukrayina_copy.pdf [Дата звернення 11 Серпень 2019]

Яковлєва, Н., 2018. Динаміка змін системи виборів народних депутатів України. Ukrainian Politconsulting Group. [online]. – Доступно: http://upgroup.org.ua/dinamika-zmin-sistemi-viboriv-narodnih-deputativ-ukrayini/#more-2828 [Дата звернення 20 Серпень 2019].

Osvita.ua., 2011. [online] Становлення виборчої системи в Україні: історичні аспекти. Доступно: https://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17354/ [Дата звернення 12 Серпень 2019].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.19.2.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.