ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯН: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

М. М. Жезняк

Анотація


У зв’язку із впровадженням нових технологій в управлінській діяльності виникає потреба у глибокому аналізі наявних процесів діджиталізації державного управління. В контексті існування інформаційного суспільства потрібно враховувати всі аспекти сучасних технологій, зокрема й можливості та ефективність функціонування електронного уряду як ефективного механізму взаємодії громадян та держави.

Існують проблеми щодо впровадження електронного уряду як такого через недосконалість нормативно-правового регулювання деяких процесів та перспективи подальшого їх впровадження. Наприклад, вибори з використанням мережі Інтернет, збільшення кількості державних послуг, що надаються державою не безпосередньо в будівлях органів державної влади, а дистанційно, відкритість публічних даних для розбудови демократичного суспільства та безпека даних громадян, що знаходяться в електронних базах держави.

Ключові слова: електронний уряд, інформаційне суспільство, відкритість даних, безпека даних, електронні вибори.

 

В связи с внедрением новых технологий в управленческой деятельности возникает потребность в глубоком анализе имеющихся процессов диджитализации государственного управления. В контексте существования информационного общества нужно учитывать все аспекты современных технологий, в том числе и возможности, и эффективность функционирования электронного правительства как эффективного механизма взаимодействия граждан и власти.

Существуют проблемы, касающиеся внедрения электронного правительства как такового в виду несовершенства нормативно-правового регулирования некоторых процессов и перспективы дальнейшего их внедрения. Например, выборы с использованием сети Интернет, увеличения количества государственных услуг, которые предоставляются государством непосредственно в зданиях органов государственного управления, а дистанционно, открытость публичных данных для развития демократического общества и безопасности данных, которые находятся в электронных базах государства.

Ключевые слова: электронное правительство, информационное общество, открытость данных, безопасность данных, электронные выборы.

 

In connection with the introduction of new technologies in management activities, there is a need for a deep analysis of the existing processes of digitalization of public administration. In the context of the existence of the information society, it is necessary to take into account all aspects of modern technologies, including the possibilities and effectiveness of the functioning of electronic government as an effective mechanism for the interaction of citizens and authorities.

Also, it is necessary to consider this problem in the context of the functioning of a democratic social structure and the development of civil society, because government processes are inextricably linked with the development of democracy. There are problems regarding the introduction of e-government as such in view of the imperfection of the legal regulation of some processes and the prospects for their further implementation. For example, elections using the Internet, because there is no legislation in Ukraine that would allow online elections, albeit along with the usual form of holding. The increase in the number of public services that are provided by the state not directly in the buildings of government bodies, but remotely, because the trend for this is felt throughout the world. The openness of public data for the development of a democratic society and the security of data that are in the electronic databases of the state. Some of these problems can be solved by adopting international experience. In the context of elections, data transparency and data security, for example, the experience of Estonia.

In view of the fact that at the present stage e-government in Ukraine is at the stage of implementation and formation, it is possible to effectively develop this type of governance, easily changing approaches and concepts in search of the optimal model of e-government to ensure the formation of democratic institutions and the development of civil society, minimizing corruption, and improving the existing system of government.

Keywords: e-government, information society, data openness, data security, electronic elections.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барегамян, С. Х. та Карпі, Ю. В., 2019. Електронне урядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях: сучасний стан та перспективи впровадження в Україні.

Державне управління: удосконалення та розвиток. [online] 11. Доступно: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/32.pdf [Дата звернення 25 Вересень 2019] DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.30.

Грицанов, А. А. ред., 2001. Всемирная энциклопедия: Философия. Москва: АСТ; Мн.: Харвест, Современный литератор.

Кандзюба, С. П., Матвійчук, Р. М., Сидорович, Я. М. та Мусієнко, П. М., 2017. Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади. В: А. І. Семенченко, В. М. Дрешпак, ред. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. Київ: ФОП Москаленко О. М. с. 64.

Кузнецов, В. О., 2010. Досвід упровадження електронного врядування в Норвегії та перспективи його використання в Україні. Електронне урядування, [online] с. 106-119. Доступно: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/ZHurnal_Elektronne-uryaduvannya_1_2010.pdf [Дата звернення 25 Вересень 2019].

Павлютенкова, М. Ю., 2016. Электронное правительство как вектор инновационных государственных преобразований в России. Вестник РУДН. Политология, [online] 4, с. 121–129. Доступно: https://www.researchgate.net/publication/335935573_Electronic_Government_as_a_Vector_of_Innovative_State_Transformations_in_Russia/fulltext/5d84ccf592851ceb791eb29c/Electronic-Government-as-a-Vector-of-Innovative-State-Transformations-in-Russia.pdf [Дата звернення 25 Вересень 2019].

Радченко, О. В. ред., 2017. Механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві: монографія. [online] Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. Доступно: http://univd.edu.ua/science-issue/issue/4100 [Дата звернення 27 Вересень 2019].

Соломко, Ю. І., 2018. Стан упровадження електронних послуг: результати реалізації концепції розвитку системи електронних послуг в Україні. Теорія та практика державного управління, [online] 3, с. 102–109 Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2018_3_16 [Дата звернення 27 Вересень 2019].

REFERENCES

Barehamian, S. Kh. ta Karpi, Yu. V., 2019. Elektronne uriaduvannia na zahalnoderzhavnomu, rehionalnomu ta mistsevomu rivniakh: suchasnyi stan ta perspektyvy vprovadzhennia v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. [online] 11. Dostupno: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/32.pdf [Data zvernennia 25 Veresen 2019] DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.30.

Gricanov, A. A. red., 2001. Vsemirnaya enciklopediya: Filosofiya. Moskva: AST; Mn.: Harvest, Sovremennyj literator.

Kandziuba, S. P., Matviichuk, R. M., Sydorovych, Ya. M. ta Musiienko, P. M., 2017. Elektronnyi dokumentoobih. Reinzhynirynh administratyvnykh protsesiv v orhanakh publichnoi vlady. V: A. I. Semenchenko, V. M. Dreshpak, red. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: navch. posib.: u 15 ch. Kyiv: FOP Moskalenko O. M. s. 64.

Kuznetsov, V. O., 2010. Dosvid uprovadzhennia elektronnoho vriaduvannia v Norvehii ta perspektyvy yoho vykorystannia v Ukraini. Elektronne uriaduvannia, [online] s. 106-119. Dostupno: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/ZHurnal_Elektronne-uryaduvannya_1_2010.pdf [Data zvernennia 25 Veresen 2019]

Pavlyutenkova, M. Yu., 2016. Elektronnoe pravitelstvo kak vektor innovacionnyh gosudarstvennyh preobrazovanij v Rossii. Vestnik RUDN. Politologiya, [online] 4, s. 121–129. Dostupno: https://www.researchgate.net/publication/335935573_Electronic_Government_as_a_Vector_of_Innovative_State_Transformations_in_Russia/fulltext/5d84ccf592851ceb791eb29c/Electronic-Government-as-a-Vector-of-Innovative-State-Transformations-in-Russia.pdf [Data zvernennya 25 Veresen 2019].

Radchenko, O. V. red., 2017. Mekhanizmy elektronnoho uriaduvannia v informatsiinomu suspilstvi: monohrafiia. [online] Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”. Dostupno: http://univd.edu.ua/science-issue/issue/4100 [Data zvernennia 27 Veresen 2019].

Solomko, Yu. I., 2018. Stan uprovadzhennia elektronnykh posluh: rezultaty realizatsii kontseptsii rozvytku systemy elektronnykh posluh v Ukraini. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, [online] 3, s. 102–109 Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2018_3_16 [Data zvernennia 27 Veresen 2019].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.20.1.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.