КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» І «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА» У ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ

Г. М. Куц

Анотація


У статті здійснено концептуалізацію понять «національна безпека» та державна безпека» у політико-правовому контексті. Категорія національної безпеки є ширшою, ніж категорія державної безпеки, що є важливим маркером демократичності політичної системи певної держави.

Аргументовано, що у концептуальній демаркації понять «національна безпека» та «державна безпека» вагомого значення набуває тип політичного режиму в державі. Чим більш розвинуте демократичне суспільство, тим легше виявити концептуальні відмінності між обома дефініціями. За умов домінування недемократичного політичного режиму у державі (тоталітаризм/авторитаризм) концептуальні ознаки цих понять «зливаються», що врешті призводить до їх ототожнення.

Ключові слова: національна безпека, державна безпека, політико-правовий дискурс, політичний режим, демократія, концептуалізація.

 

В статье осуществлена концептуализация понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» в политико-правовом контексте. Категория национальной безопасности шире, чем категория государственной безопасности, что является важным маркером демократичности политической системы конкретного государства.

Аргументировано, что в концептуальной демаркации понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» большое значение приобретает тип политического режима в государстве. Чем более развито демократическое общество, тем легче выявить концептуальные различия между обеими дефинициями. В условиях доминирования недемократического политического режима в государстве (тоталитаризм/авторитаризм) концептуальные признаки этих понятий «сливаются», что в конечном итоге приводит к их отождествлению.

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность, политико-правовой дискурс, политический режим, демократия, концептуализация.

 

The article conceptualizes the concepts of «national security» and «state security» in the political and legal context. These concepts are quite similar in content. At the same time, the political and legal explication of these categories demonstrates differences in the understanding of their essence and areas of application. The category of national security is broader than the category of state security, which is an important marker of the democracy of a country's political system.

It is argued that in the conceptual demarcation of the concepts of «national security» and «state security» the type of political regime in the state becomes important. The more developed a democratic society, the easier it is to identify conceptual differences between the two definitions. Given the dominance of an undemocratic political regime in the state (totalitarianism / authoritarianism), the conceptual features of these concepts «merge», which ultimately leads to their equation.

In the liberal-democratic discourse, the key ideologues of which have become the basis of the modern discourse of the rule of law, a clear line is drawn between society and the state. Under the conditions of a developed democracy, the state can safely delegate even the issue of ensuring the security of citizens from the «center» to the «regions».

State security is one of the important key components of national security. In a simplified form, it can be noted that the category of «national security» is correlated with all spheres of public life, while the category of state security – with the functioning of state institutions that ensure the implementation of its policies.

The issue of state security is characterized by concern for the protection and defense of the state against internal and external threats. The concept of national security, in addition to the outlined issues of the discourse of state security, also covers a range of issues related to the successful existence and development of society, with the protection of its values. We are talking primarily about such values as quality of life, social solidarity, human rights, culture, customs, national identity and so on. The classical definition of state security can be applied to any state, regardless of the political regime inherent in a particular political system. The definition of national security is clearly correlated with democratic political systems, as it covers ensuring the security of civil society structures.

Key words: national security, state security, political and legal discourse, political regime, democracy, conceptualization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Власюк, О. С. 2016. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики. Київ: НІСД.

Закон України, 2018. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 [Дата звернення 18 Жовтень 2019].

Кафедра політології та національної безпеки, 2019. Національний університет «Острозька академія». [online] Доступно: https://www.oa.edu.ua/ua/departments/politics/pim_polit/ [Дата звернення 18 Жовтень 2019].

Верховна Рада України, 1996. Конституція України. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [Дата звернення 18 Жовтень 2019].

Куц, Г. М., 2011. Трансформаційний потенціал лібералізму в політичному просторі. Доктор наук. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Куц, Ю. О. ред., 2011. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія. Харків: ХарРІ НАДУ, Апостроф.

Куц, Ю. О., 2002. Реалізація прав людини і націй. Юридичний вісник. 1. с. 82–85.

Куц, Ю. О., Куць, О. М. та Лісничий, В. В., 2002. Етнонаціональні чинники державотворення: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр».

Ляхович, Л. М., 2017. Історико-релігійна експлікація проблеми жорстокого поводження з тваринами. В: Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах: VIII Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна. 11 Жовтень 2017. Харків: ХНПУ.

Монтескье, Ш.-Л., 1955. Избранные произведения. Перевод с французского, ред. И. Щербина. Москва: Государственное издательство политической литературы.

Патнам, Р. Д., Леонарді, Р. та Нанетті, Р. Й., 2001. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії. Переклад з англійської В. Ющенко. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».

Указ Президента України, 2015. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 06.05.2015 р. № 287/2015. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 [Дата звернення 18 Жовтень 2019].

Указ Президента України, 2016. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 29.12.2016 р. № 47/2017. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 [Дата звернення 18 Жовтень 2019].

Чуваков, О. А., 2012. Національна і державна безпека: співвідношення понять. Правова держава, 15, с. 193–196.

Шахов, В. та Мадіссон, В., 2013. Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2, с. 44–56.

Balzacq, T., 2003. Qu'est-ce que la sécurité nationale? Revue internationale et stratégique, 4(52), p. 33–50.

Czuryk, M., Dunaj, K., Karpiuk, M. & Prokop K., 2016. Bezpieczeństwo państwa: zagadnienia prawne i administracyjne. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM.

Kitler, W., 2014. Zakres bezpieczeństwa państwa (narodowego). [online] Доступно: https://www.researchgate.net/publication/330015732_Zakres_bezpieczenstwa_panstwa_narodowego [Дата звернення 18 Жовтень 2019]

REFERENCES

Vlasiuk, O. S. 2016. Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky. Kyiv: NISD.

Zakon Ukrainy, 2018. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469-VIII. [online] Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 [Data zvernennia 18 Zhovten 2019].

Kafedra politolohii ta natsionalnoi bezpeky, 2019. Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia». [online] Dostupno: https://www.oa.edu.ua/ua/departments/politics/pim_polit/ [Data zvernennia 18 Zhovten 2019].

Verkhovna Rada Ukrainy, 1996. Konstytutsiia Ukrainy. [online] Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [Data zvernennia 18 Zhovten 2019].

Kuts, H. M., 2011. Transformatsiinyi potentsial liberalizmu v politychnomu prostori. Doktor nauk. Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha.

Kuts, Yu. O. red., 2011. Terytorialna hromada: znannievist, diievist: monohrafiia. Kharkiv: KharRI NADU, Apostrof.

Kuts, Yu. O., 2002. Realizatsiia prav liudyny i natsii. Yurydychnyi visnyk. 1. s. 82–85.

Kuts, Yu. O., Kuts, O. M. ta Lisnychyi, V. V., 2002. Etnonatsionalni chynnyky derzhavotvorennia: monohrafiia. Kharkiv: Vyd-vo KharRI UADU «Mahistr».

Liakhovych, L. M., 2017. Istoryko-relihiina eksplikatsiia problemy zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy. V: Sotsializatsiia osobystosti u suchasnykh sotsiokulturnykh kontekstakh: VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Kharkiv, Ukraina. 11 Zhovten 2017. Kharkiv: KhNPU.

Monteske, Sh.-L., 1955. Izbrannye proizvedeniya. Perevod s francuzskogo, red. I. Sherbina. Moskva: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoj literatury.

Patnam, R. D., Leonardi, R. ta Nanetti, R. Y., 2001. Tvorennia demokratii. Tradytsii hromadskoi aktyvnosti v suchasnii Italii. Pereklad z anhliiskoi V. Yushchenko. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy».

Ukaz Prezydenta Ukrainy, 2015. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 06.05.2015 r. № 287/2015. [online] Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 [Data zvernennia 18 Zhovten 2019].

Ukaz Prezydenta Ukrainy, 2016. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy «Pro Doktrynu informatsiinoi bezpeky Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 29.12.2016 r. № 47/2017. [online] Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 [Data zvernennia 18 Zhovten 2019].

Chuvakov, O. A., 2012. Natsionalna i derzhavna bezpeka: spivvidnoshennia poniat. Pravova derzhava, 15, s. 193–196.

Shakhov, V. ta Madisson, V., 2013. Natsionalnyi interes i natsionalna bezpeka v heostratehii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2, s. 44–56.

Balzacq, T., 2003. Qu'estce que la sécurité nationale? Revue internationale et stratégique, 4(52), p. 33–50.

Czuryk, M., Dunaj, K., Karpiuk, M. & Prokop K., 2016. Bezpieczeństwo państwa: zagadnienia prawne i administracyjne. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM.

Kitler, W., 2014. Zakres bezpieczeństwa państwa (narodowego). [online] Доступно: https://www.researchgate.net/publication/330015732_Zakres_bezpieczenstwa_panstwa_narodowego [Data zvernennya 18 Zhovten 2019].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.20.1.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.