МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ДО ВИЗНА

І. Д. Денисенко

Анотація


У статті розглядаються та систематизуються результати теоретичних розвідок щодо дослідження міжнародних відносин, які презентовані у зарубіжних та вітчизняних наукових публікаціях. Акцент робиться на моменті визначення нової ефективної стратегії вивчення взаємодій політичних суб’єктів у межах існуючої міжнародної системи. Обґрунтовується доцільність звернення до евристичного потенціалу тих теоретичних побудов, які найбільш адекватно інтерпретують засади становлення та функціонування саме сучасного суспільства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арон, Р., 2000. Мир і війна між націями. Переклад з французького В. Шовкун, З.Борисюк, Г.Філіпчук. Київ: Юніверс.

Бус, К. и Смит, С., 2002. Теория международных отношений на рубеже столетий. Перевод с ангийского К. Буса, С. Смита. Москва: Гардарики.

Вригт, Г. Х., 1986. Логико-философские исследования. Избранные труды. Перевод с английского Г. И. Рузавина, В. А. Смирнова. Москва: Прогресс.

Кононенко, С. В. 2002. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин. Київ.

Маклін, І. та Макмілан, А. ред., 2006. Короткий оксфордський політичний словник. Переклад з англійського І. Маклін та А. Макмілан. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи».

Фукуяма, Ф., 2004. Конец истории и последний человек. Перевод с английского М. Б. Левина. Mосква: OOO «Издательство ACT: ЗАО НПП «Ермак».

Хантингтон, С., 2018. Столкновение цивилизаций. Перевод с английского Т.Велимеева. Москва: Издательство АСТ.

Хонин, В. Н., 2005. Теория международных отношений. Общая часть. – Киев: АкадемПресс.

Шергін, С. О., 2013. Політологія міжнародних відносин. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України.

Этциони, А., 2004. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. Перевод с английского В. Л. Иноземцева. Москва: Ладомир.

Bull, H., 1995. The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics. 2nd edition. – New York: Columbia University Press.

Hollis, M. and Smith, S. 1990. Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Clarendon Press.

Pfetsch, F. R. and Rohloff, С. 2000. National and International Conflicts, 1945–1995 : New Еmpirical and Theoretical Approaches. London: Routledge.

Singer, J. D., 1994. Correlates of War Project: International and Civil War Data, 1816-1992.[online] Available at: http://www.esds.ac.uk/doc/3441%5Cmrdoc%5Cpdf%5C3441userguide.pdf [Accessed 05 September 2020]

Waltz, K. 1979. Theory of International Politics. 1 ed. New York: McGraw-Hill Humanities, Inc.

REFERENCES

Aron, R., 2000. Myr i vijna mizh natsiiamy. Pereklad z frantsuz'koho V. Shovkun, Z. Borysiuk, H. Filipchuk. Kyiv: Yunivers.

Bus, K. i Smit, S., 2002. Teoriya mezhdunarodnyih otnosheniy na rubezhe stoletiy. Perevod s angiyskogo K. Busa, S. Smita. Moskva: Gardariki.

Vrigt, G. H., 1986. Logiko-filosofskie issledovaniya. Izbrannyie trudyi. Perevod s angliyskogo G. I. Ruzavina, V. A. Smirnova. Moskva: Progress.

Kononenko, S. V. 2002. Formy politolohichnoho rozuminnia mizhnarodnykh vidnosyn. Kyiv.

Maklin, I. ta Makmilan, A. red., 2006. Korotkyj oksfords'kyj politychnyj slovnyk. Pereklad z anhlijs'koho I. Maklin ta A. Makmilan. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy».

Fukuyama, F., 2004. Konets istorii i posledniy chelovek. Perevod s angliyskogo M. B. Levina. Moskva: OOO «Izdatelstvo ACT: ZAO NPP «Ermak».

Hantington, S., 2018. Stolknovenie tsivilizatsiy. Perevod s angliyskogo T. Velimeeva. Moskva: Izdatelstvo AST.

Honin, V. N., 2005. Teoriya mezhdunarodnyih otnosheniy. Obschaya chast. – Kiev: Akadem-Press.

Shergin, S. O., 2013. PolіtologIya mіzhnarodnih vіdnosin. KiYiv: Diplomatichna akademіya Ukrayini pri MZS UkraYini.

Ettsioni, A., 2004. Ot imperii k soobschestvu: novyiy podhod k mezhdunarodnyim otnosheniyam. Perevod s angliyskogo V. L.Inozemtseva. Moskva: Ladomir.

Bull, H., 1995. The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics. 2nd edition. New York: Columbia University Press.

Hollis, M. and Smith, S. 1990. Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Clarendon Press.

Pfetsch, F. R. and Rohloff, С. 2000. National and International Conflicts, 1945–1995: New Еmpirical and Theoretical Approaches. London: Routledge.

Singer, J. D., 1994. Correlates of War Project: International and Civil War Data, 1816-1992. [online] Available at: http://www.esds.ac.uk/doc/3441%5Cmrdoc%5Cpdf%5C3441userguide.pdf [Accessed 05 September 2020]

Waltz, K. 1979. Theory of International Politics. 1 ed. New York: McGraw-Hill Humanities, Inc.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.