«МЕМ» ЯК БАЗОВА ОДИНИЦЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

Г. М. Куц

Анотація


Розглянуто проблематику культурної еволюції. Стверджується, що головна відмінність між еволюцією природи та еволюцією культури полягає лише в темпах їхньої динаміки. Зазначається, на основі концепції Р. Докінза, що основою еволюційного процесу культури виступає «мем» - молекула-реплікант - одиниця передачі культурної спадщини. Зафіксовано, що «мемам» властива висока стійкість, підвищена тривалість існування, точність копіювання. Аргументовано, що процес розвитку моди, посилює еволюційні процеси в культурі, а недовговічність існування моди сприяє її динаміці, що призводить до змін культурного простору індивіда та, в свою чергу, посилює культурну еволюцію.

Повний текст:

PDF

Посилання


Докинз, Р. 1993. Эгоистичный ген. Перевод с английского. Москва: Мир.

Куц, Г. М., 2003 Феномен моди: онтологічний статус і філософськоантропологічні засади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури». Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ле Гофф, Ж., 1992., Цивилизация средневекового Запада. Перевод с французкого. Москва: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия.

Люббе, Г., 1994. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем. Вопросы философии, 4, с. 94-107.

Мёрдок, Джордж П., 1997. Фундаментальные характеристики культуры. Антология исследований культуры. Т.1.. СПб.: Университетская книга. 728 с. С. 49-56.

Тард, Ж. 1892. Законы подражанія. (Les lois de l’imitation): Переводъ съ французскаго. С.-Петербургъ: Изданiе Ф. Павленкова.

Хюбнер, Курт., 2001. Нация: от забвения к возрождению: Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. Москва: Канон+. 728 s. S. 49-56.

REFERENCES

Dokinz, R. 1993. Egoistichnyiy gen. Perevod s angliyskogo. Moskva: Mir.

Kuts, G. M., 2003 Fenomen modi: ontologIchniy status I fIlosofskoantropologIchnI zasadi: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fIlos. nauk: spets. 09.00.04 «FIlosofska antropologIya, fIlosofIya kulturi». HarkIv: HarkIvskiy natsIonalniy unIversitet ImenI V. N. KarazIna.

Le Goff, Zh., 1992., Tsivilizatsiya srednevekovogo Zapada. Perevod s frantsuzkogo. Moskva: Izdatelskaya gruppa Progress, Progress-Akademiya.

Lyubbe, G., 1994. V nogu so vremenem. O sokraschenii nashego prebyivaniya v nastoyaschem. Voprosyi filosofii, 4, s. 94-107.

Myordok, Dzhordzh P. 1997. Fundamentalnyie harakteristiki kulturyi. Antologiya issledovaniy kulturyi. T.1.. SPb.: Universitetskaya kniga. ISSN 2411-7587 (Print).

Tard, Zh. 1892. Zakonyi podrazhanIya. (Les lois de l’imitation). Perevod' s' frantsuzskago. S.-Peterburg': Izdanie F. Pavlenkova.

Hyubner, Kurt., 2001. Natsiya: ot zabveniya k vozrozhdeniyu: Perevod s nemetskogo A.Yu. Antonovskogo. Moskva: Kanon +.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.