МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ 2020

І. П. Шепеленко, О. Г. Шепеленко

Анотація


За умов необхідності подолання економічної та соціальної кризи 2020, наслідків коронавірусної хвороби (COVID-19) зростає роль державного управління щодо пошуку механізмів, спрямованих на розвиток та підтримку інноваційного бізнесу, інноваційних соціальних проектів. Сучасні інноваційні розробки повинні бути переформатовані та спрямовані державою на розвиток перспективних галузей, необхідна також система фінансування та підтримки інноваційних проектів різного рівня. Формування особливих економічних, фінансових, організаційних і нормативно-правових умов дозволяє державі, як ніякому іншому соціальному інститутові, стимулювати активність в інноваційній сфері України, що, в свою чергу, дає можливість для ефективного виходу країни з кризи 2020.

Повний текст:

PDF

Посилання


канал, 2020. Наслідки локдауну 2.0 для економіки України: що буде з ВВП, бюджетом та бізнесом. [online] (Останнє оновлення 1 жовтень 2020) Доступно: https://economy.24tv.ua/naslidki-lokdaunuv-ukrayini-shho-bude-z-vvp-byudzhetomiznesom_n147448 [Дата звернення 15 вересень 2020].

Корреспондент.net., 2018. Украина увеличила финансирование науки на треть. [online] (Последнее обновление 4 январь) Доступно: https://korrespondent.net/ukraine/3925312- ukrayna-uvelychyla-fynansyrovanye-naukyna-tret [Дата обращения 15 сентябрь 2020].

Ліга. Новости, 2020. МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році. [online] (Останнє оновлення 10 червень 2020) Доступно: https://uanews.liga.net/economics/news/mvfpogirshivprognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi [Дата звернення 15 вересень 2020]

Національний банк України, 2020. Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України. [online] Доступно: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-06.pdf?v=4 [Дата звернення 15 вересень 2020].

Санто, Б., 1990. Инновация как средство экономического развития. Перевод с венгерского Б. В. Сазонова. Москва: Прогресс.

Українська правда, 2020a. Кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 1-1,3 мільйонів людей – ТПП. [online] (Останнє оновлення 16 квітень 2020) Доступно: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/16/659462/ [Дата звернення 15 вересень 2020].

Українська правда, 2020b. Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11%. [online] (Останнє оновлення 6 серпень 2020) Доступно: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/ [Дата звернення 20 серпень 2020].

Шепеленко, О. Г., 2014. Роль ЦНАП у формуванні інноваційного клімату в регіоні. В: Засоби забезпечення надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади: Матеріали науково-практичної конференції. Одеса, Україна, 30 червня – 04 липня 2014. Одеса : ОРІДУ НАДУ.

Шепеленко, О. Г., 2015. Методологія визначення інноваційної конкурентоспроможності регіонів. Аспекти публічного управління, 10 (24), с.63–68.

Шумпетер, Й., 1982. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Перевод с английского В. С. Автономов, М. С. Любский, А. Ю.Чепуренко. Москва: Прогресс.

Шумпетер, Й., 1995. Капитализм, социализм и демократия. Перевод с английского В.С. Автономова Москва: Экономика.

REFERENCES

kanal, 2020. Naslidky lokdaunu 2.0 dlia ekonomiky Ukrainy: scho bude z VVP, biudzhetom ta biznesom. [online] (Ostannie onovlennia 1 zhovten’ 2020) Dostupno: https://economy.24tv.ua/naslidki-lokdaunuv-ukrayini-shho-bude-z-vvp-byudzhetomiznesom_n147448 [Data zvernennia 15 veresen’ 2020].

Korrespondent.net., 2018. Ukraina uvelichila finansirovanie nauki na tret. [online] (Poslednee obnovlenie 4 yanvar) Dostupno: https://korrespondent.net/ukraine/3925312-ukrayna-uvelychyla-fynansyrovanye-naukyna-tret [Data obrascheniya 15 sentyabr 2020].

Liha. Novosty, 2020. MVF pohirshyv prohnoz padinnia VVP Ukrainy v 2020 rotsi. [online] (Ostannie onovlennia 10 cherven’ 2020) Dostupno: https://uanews.liga.net/economics/news/mvfpogirshivprognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi [Data zvernennia 15 veresen’ 2020]

Natsional’nyj bank Ukrainy, 2020. Makroekonomichnyj ta monetarnyj ohliad Natsional’noho banku Ukrainy. [online] Dostupno: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2020-06.pdf?v=4 [Data zvernennia 15 veresen’ 2020].

Santo, B., 1990. Innovatsiya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya. Perevod s vengerskogo B. V. Sazonova. Moskva: Progress.

Ukrains’ka pravda, 2020a. Kil’kist’ bezrobitnykh v Ukraini za chas karantynu zrosla na 1-1,3 mil’joniv liudej – TPP. [online] (Ostannie onovlennia 16 kviten’2020) Dostupno: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/16/659462/ [Data zvernennia 15 veresen’2020].

Ukrains’ka pravda, 2020b. Ukrains’ka ekonomika vpala za pivroku na 6,5%. U druhomu kvartali - na 11%. [online] (Ostannie onovlennia 6 serpen’ 2020) Dostupno: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/ [Data zvernennia 20 serpen’ 2020].

Shepelenko, O. H., 2014. Rol’ TsNAP u formuvanni innovatsijnoho klimatu v rehioni. V: Zasoby zabezpechennia nadannia iakisnykh administratyvnykh posluh na rivni terytorial’noi hromady: Materialy naukovopraktychnoi konferentsii. Odesa, Ukraina, 30 chervnia – 04 lypnia 2014. Odesa : ORIDU NADU.

Shepelenko, O. H., 2015. Metodolohiia vyznachennia innovatsijnoi konkurentospromozhnosti rehioniv. Aspekty publichnoho upravlinnia, 10 (24), s. 63–68.

Shumpeter, Y., 1982. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Issledovanie predprinimatelskoy pribyili, kapitala, kredita, protsenta i tsikla kon’yunkturyi). Perevod s angliyskogo V. S. Avtonomov, M.S. Lyubskiy, A. Yu. Chepurenko. Moskva: Progress.

Shumpeter, Y., 1995. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya. Perevod s angliyskogo V.S.Avtonomova Moskva: Ekonomika
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.