ПОПУЛІЗМ, ЯК ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ

Ю. І. Калюжна

Анотація


У статті здійснюється спроба розглянути популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики.  Охарактеризовано сучасні політико-культурні коди, що детермінують «рейтинговість» політиків-популістів в реаліях сучасної політики. Акцентовано увагу на «демократичних ерозіях», що суттєво змінюють рельєф глобального політичного ландшафту ХХІ століття,  спричинених «агресивною експансією» сучасних популістичних сил (рухів, партій, лідерів).

Ключові слова:  популізм,політико-культурний феномен, політико-культурні коди, демократія, «ерозія демократії», ризики.

 

В статье осуществляется попытка рассмотреть популизм, как политико-культурный феномен современной мировой политики. Охарактеризовано современные политико-культурные коды, которые детерминируют «рейтинговость» политиков-популистов в реалиях современной политики. Автор акцентирует внимание на «демократических эрозиях», которые существенно изменяют рельеф глобального политического ландшафта ХХІ века, возникших вследствие «агрессивной экспансии» современных популистических сил (движений, партий, лидеров).

Ключевые слова: популизм, политико-культурный феномен, политико-культурные коды, демократия, «эрозия демократии», риски.

 

The article attempts to consider populism as a political and cultural phenomenon of modern world politics. Modern political and cultural codes that determine the «rating» of populist politicians in the realities of modern politics are characterized. The author focuses attention on «democratic erosions», which significantly change the relief of the global political landscape of the 21st century, which arose as a result of the «aggressive expansion» of modern populist forces (movements, parties, leaders).  In times of globalization challenges of the twentieth century, populist politicians manipulate public consciousness using «socially sensitive topics»  –  poverty, unemployment, terrorism, war, migrants and others.  We affirm that modern populism is a logical and unbreakable element of the recording of global politics in the conditions of the «renewed world». The task of modern scientists must explore the nature, determinants, characteristics and risks of modern populism. Populism is a test of democracy for modern states, the only thing that remains open is how to cope with this challenge with Ukraine, which is in a state of democratic transformation.

Key words: populism, political and cultural phenomenon, political and cultural codes, democracy, «erosion of democracy».


Повний текст:

PDF

Посилання


Барроуз М. Будущее рассекречено. Каким будет мир в 2030 году / Метью Барроуз; [пер. с англ. М. Гескина]. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 352 с.

Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман; [пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева]. – М.: Логос, 2005. – 390 с.

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек; [пер. з нім. та наук. ред. О. Юдіна]. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 408 с.

Група «Першого грудня» закликала остерігатися популізму [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://1-12.org.ua/2016/08/30/3874

Кіянка І. Б. Популізм як феномен політичного життя / І. Б. Кіянка // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2013. – Т. 21. – Вип. 23 (4). – С. 24–29.

Куц Г. М. Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід Майданів / Г. М. Куц // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – 2014. – Вип. 1 (5). – С. 82–94.

Прядко Т. П. Актуалізація популізму як один із проявів зростання психологічної тривожності в умовах глобалізації / Т. П. Прядко //«Молодий вчений». – 2017. – № 9.1 (49.1). – С. 137–142.

Рєзанова Н. О. Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах / Н. О. Рєзанова //Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2016. –№ 67. – С. 169–181.

Ярош О. Політичний популізм: теорія і практика передвиборного «флірту» / О. Ярош // Контекст. – 2002. – № 2. – С. 21–25.

Taggart P. 2000. Populism. Buckingham PA: Open University Press [Електронний ресурс] / Р. Taggart. – Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/1513170980-populizm-kakov-on-i-chem-ugrozhaet-demokratii.html
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1295212

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.