ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИКІВ (М. КОСТОМАРОВ, М. ДРАГОМАНОВ, В. АНТОНОВИЧ)

Н. І. Моісєєва, В. В. Шилін

Анотація


Розглянуто розвиток ідеї національного суверенітету в працях найбільш яскравих представників українських народників  –  М. Костомарова, М. Драгоманова та В. Антоновича.

 Показано вплив на становлення ідеології українських народників як західних концепцій національного суверенітету, так і специфіки соціально-економічних умов тогочасної України та традицій вітчизняної політичної філософії та правової думки.

Ключові слова:  національний суверенітет, українські народники, українська політична

думка.

 

Рассмотрено развитие идеи национального суверенитета в трудах наиболее ярких представителей украинских народников  – Н. Костомарова, М. Драгоманова и В. Антоновича. Показано влияние на становление идеологии украинских народников, как западных концепций национального суверенитета, так и специфики социально-экономических условий тогдашней Украины и традиций отечественной политической философии и правовой мысли.

Ключевые слова:  национальный суверенитет, украинские народники, украинская олитическая мысль.

 

The development of the idea of national sovereignty in the works of the most prominent representatives of Ukrainian populists, M. Kostomarov, M. Drahomanov and V. Antonovich, is considered. The influence on the formation of the ideology of Ukrainian populists as Western concepts of national sovereignty, as well as on the specifics of the socioeconomic conditions of contemporaryUkraineand the traditions of domestic political philosophy and legal thought are shown. Compared to many contemporary European concepts of national sovereignty, the notion of sovereignty in the works of Ukrainian populists ceased to be state-centered and filled with more democratic content both in the internal (protection of the rights of the people, not only rulers), and external (ensuring the equality of all states in the sphere of international relations) the plans.

Key words:  national sovereignty, Ukrainian populists, Ukrainian political thought.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В. Б. Моя сповідь: вибрані історичні та публіцистичні твори / В. Б. Антонович; [упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський; вступна ст. та коментарі В. Ульяновського]. – К.: Либідь, 1995. – 816 с.

Воронянський О. В. Всесвітня історія: довідник / О. В. Воронянський, Н. Л. Міщенко. –Харків: Ранок, 2009. – 480 с.

Воронянський О. Національна еліта сучасної України: проблема визначення / О. Воронянський // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 205–207.

Воронянський О. В. «Національні інтереси» як категорія політичної науки [Електронний ресурс] / О. В. Воронянський // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2011. –№ 10. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Gileya/

_53/Gileya53/P8_doc. pdf

Денисенко И. Д. Эволюция теории конфликта в западной социальной философии / И. Д. Денисенко. – Харьков: ОВС, 2002. – 288 с.

Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / М. П. Драгоманов ; [упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри]. – К.: Либідь, 1991. – 688 с.

Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу) / М. І. Костомаров. – К.: Либідь, 1991. – 40 с.

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки / О. В. Воронянський, С. Є. Євсєєв, Ю. В. Журавльов, Ю. В. Зайончковський [та ін.]. – Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ імені Петра Василенка; ХНУБА, 2017. – 284 с
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1295421

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.