АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

О. В. Стогова

Анотація


Проаналізовано адміністративно-територіальний устрій України. Розглянуто основні праці, що  досліджують цю проблематику. Висвітлено основні проблеми функціонування адміністративно-територіального устрою, проаналізовані їхні причини та визначені можливі шляхи подолання.  Досліджено  процес об’єднання територіальних громад та його місце у формування передумов для подальшої адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади в Україні. Встановлено,  що. адміністративно-територіальна реформа є важливою структурною складовою процесу децентралізації влади в Україні.

Ключові слова:  адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна реформа, територіальна громада, об’єднана територіальна громада, децентралізація влади.

 

Проанализировано  административно-территориальное устройство Украины. Рассмотрено основные труды по изучению  указанной проблематики. Освещено основные проблемы функционирования административно-территориального устройства, проанализированы их причины и определены возможные пути их преодоления. Исследовано процесс объединения территориальных громад и его место в формировании предпосылок для дальнейшей административно-территориальной реформы и децентрализации власти в Украине.Установлено, что административно-территориальная реформа является важной структурной составляющей процесса децентрализации власти в Украине.

Ключевые слова:  административно-территориальное устройство, административно-территориальная реформа, территориальная громада, объединенная территориальная громада, децентрализация власти.

 

The  administrative-territorial  structure  of  Ukraine  is  analyzed. The  basic  problems  of state  administration  and  local  self-governance, which  are  determined  by  the  characteristics  of the  administrative-territorial  system, are  determined. The  concepts  of  the  reforming  of  administrative-territorial  structure  in  Ukraine, which were  developed  during  the  period  of independence, are  studied. The  conclusion  is  made  about need for  territorial  system’ reforming.  The  essence  of  reform  in  accordance  with  the  draft  law  of  Ukraine  «On  the  administrative territorial  structure  of  Ukraine»  (1997), the  Concept  of  the  administrative  reform  (1998), was considered  in  detail. Proposals  on  the  reform  of  the  territorial  system  in  accordance  with  the Concept  of  the  administrative-territorial  reform  (2005) were  considered  in  detail. Based  on  the analysis, the  main  problems  of  administrative-territorial  system  functioning, their  causes  are analyzed  and  possible  ways  of  over  coming  areidentified. A  large  number  of  territorial communities  with a small  population  and  lack  of  material, financial  and  organizational resources  for  the  independent  solution  of  local  affairs  is  recognized the  main  problem. The process  of  association  of  territorial  communities  and  its  place  in  shaping  the  prerequisites  for further  administrative-territorial  reform  is  considered. It  is  noted  that  the legal  regulation  of  the administrative-territorial  system  in  modern  Ukraine  is  carried  out  on  the  basis  of  the  Soviet legal  act  of 1981. The  author  stresses  that  the  new  administrative-territorial  structure  should become  the  territorial  basis  for  the  formation  of  an  effective  decentralized  system  of  territorial administration  that will  ensure  sustainable  economic  growth  and  increase  of  social  standards  of people’s life. The  principles  of  the  new  territorial  arrangement  according  to  the  bill  of 2018 are analyzed. Installed  that administrative  and  territorial  reform  is  an  important  structural  component of the process of decentralization of power in Ukraine, and the second stage after the unification of territorial communities should be there form of the districts.

Keywords:  administrative-territorial  system, administrative-territorial  reform, territorial community, united territorial community, decentralization of power.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баймуратов М. Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні проблеми / М. Баймуратов // Муніципальний рух : новий етап розвитку : Матеріали VII Всеукраїнських муніципальних слухань «Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку» (6-8 вересня, Бердянськ). – К.: Логос, 2002. – C. 368–371.

Безсмертний Р. Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні [Електронний ресурс] / Р. Безсмертний. – Режим доступу: http://www.adm.dp.ua/ OBLADM/Obldp.nsf/b19e47826f35603ec2256f29003c32ff/60e3a21fd141cd61 c22571aa0027dbeb, http://static.rada.gov.ua/osmir/tables/07_2001/TABL0907000V.html

Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О. В. Батанов // Вісник Центральної Виборчої комісії. – 2008. – № 2. – С. 51.

Крупіна Н. А. Зарубіжний досвід адміністративно-територіальної реформи як інструменту удосконалення формування фінансових ресурсів місцевих органів влади / Н. А. Крупіна // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / [голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т.]. – Одеса, 2010. – Вип. 39. –С. 263–268.

Молодожен Ю. Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України / Ю. Б. Молодожен // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету. – 2006. – № 2. – С. 347–352.

Мороз О. Ю. Територіальна громада: сутність становлення та сучасні українські реалії [Електронний ресурс] / О. Ю. Мороз // Науковий вісник «Демократичне врядування» – 2008. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf

Муркович Л. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Муркович. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf.

Пилипів В. В. Ідеологічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в Україні / В.В. Пилипів, А.П. Павлюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: [зб. наук, пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1(87). – С. 35–42.

Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р. № 1654-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1654-10

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508

Постанова Верховної Ради про Проект Закону України про адміністративнотериторіальний устрій України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/453/97-%D0%B2%D1%80

Указ президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні»[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/810/9

Ткачук А. Ф. Адміністративна реформа в Данії та Латвії: корисний досвід для України [Електронний ресурс] / А. Ф. Ткачук // Університетські наукові записки. –2007. – № 3. – С. 20–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ Unzap_2007_3_6.pdf.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад : постанова Кабінету МіністрівУкраїни № 214 від 8 квітня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF

Чаплигін О. К. Можливості використання закордонного досвіду здійснення адміністративно-територіальних реформ в Україні [Електронний ресурс] / О. К. Чаплигін. // Державне будівництво. – 2007. – № 1(1). – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_1(1)__47.pdf.

Gerber J. D. The Role of Swisscivic Corporations in Landuse Planning [Електроннийресурс] / J. D. Gerber, S. Nahrath, P. Csikos, P. Knoepfel // Environment and Planning. –2011. – № А. –P. 185–204. – Режим доступу: http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=a43293

Ostrom Е. Beyond Marketsand States: Polycentric Governance of Complex Economic System. Prize Lecture Slides / Elinor Ostrom. – 2009. – December 8.

Ostrom Е. Collective Actionand the Evolution of Social Norms / Elinor Ostrom // The Journal of Economic Perspectives – 2000. – Vol. 14. – No. 3. – Р. 137–158.

Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action / Elinor Ostrom. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 270 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1295440

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.