ОСОБЛИВОСТІ МОЖЛИВИХ ПРОЯВІВ САБОТАЖУ В ЗДІЙСНЕННІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Г. Ю. Євтухова

Анотація


В статті робиться акцент на необхідності реформування публічної влади на основі її децентралізації. Реформа децентралізації та місцевого самоврядування в Україні відбувається з порушенням основних термінів її проведення. Доводиться, що однією з причин уповільнення темпів реформи є опір, який чиниться на особистісному та груповому рівнях. Саботаж як соціально-політичне явище може бути одним із проявів такого опору. Здійснюється спроба з’ясувати можливості його використання, як на рівні окремих суб’єктів, так і на рівні ресурсозабезпечених груп.

Ключові слова: децентралізація влади, місцеве самоврядування, територіальна громада, саботаж.

 

В статье делается акцент на необходимости реформирования публичной власти на основе ее децентрализации. Реформа децентрализации и местного самоуправления в Украине происходит с нарушением основных сроков ее проведения. Обосновывается, что одной из причин замедления темпов реформы является сопротивление, которое имеет место на личностном и групповом уровнях. Саботаж как социально-политическое явление может быть одним из проявлений такого сопротивления. Осуществляется попытка выяснить особенности его использования, как на уровне отдельных субъектов, так и на уровне ресурсообеспеченных групп.

Ключевые слова: децентрализация власти, местное самоуправление, территориальная громада, саботаж.

 

The article focuses on the need to reform public authority on the basis of its decentralization. The reform of decentralization and local self-government in Ukraine occurs with a violation of the main terms of its implementation. It is justified that one of the reasons for the slowdown of reform is resistance, which takes place at the personal and group levels.  Sabotage as a socio-political phenomenon may be one of the manifestations of such resistance. Sabotage is defined as the conscious behavior of political actors, which violates the most important organizational (social) norms and can manifest at the individual and group level. Its main features are destructiveness/constructiveness, ambivalence, orientation. The reasons for sabotage at the level of individual subjects can be changes in the structure of the organization, the adoption of new laws, the transfer to new technologies, the reorganization of the labor process. The creation of united communities leads to a reduction of local self-government bodies and their heads. They are interested in the slowdown of reform to maintain their social and economic situation. Well-resourced groups slowdown the implementation of the reform, and strive to preserve their power. Sabotage at the level of well-resourced groups can be manifested in the form of direct opposition or inaction. They apply different types of resources – economic, media resources, lobbying to maintain power and slowing down the reform. The hidden nature of sabotage practically does not allow proving its existence. The article concludes that sabotage is a definite sign of radical social change and takes place in transformational societies.

Ke ywords: decentralization of power, local self-government, territorial community, sabotage.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бакуменко О. О. Громадянське суспільство та місцеве самоврядування / О. О. Бакуменко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «Питання політології». – 2016. – Вип. 29. – С. 84–89.

Василенко Л. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування / Л. Василенко, М. Добровінський // Підприємство, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 123–126.

Ворчакова І. Є. регіональна політична еліта: принципи структуризації та можливості лобіювання інтересів / І. Є. Ворчакова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «Питання політології». – 2014. – Вип. 1132. – С. 82–87.

Громова З. Психологічні особливості опору змінам у діяльності управлінця в умовах викликів сьогодення [Електронний ресурс] / З. Громова // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. – Режим доступу: http://ipk.edu.ua/krugli_stoli/materials/Тези%202018.pdf

Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: результати третьої хвилі соціологічного дослідження. Аналітичний звіт 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Report_Decentralization_Wave3_UKR.pdf

Козак В. І. Аналіз наукового доробку у визначенні децентралізації як явища / В. І. Козак // Державне будівництво. – 2017. – № 1. – С. 1–12.

Колесников О. В. Перші вибори старост в об’єднаних територіальних громадах України: проміжні підсумки / О. В. Колесников // Вісник ЦВК. – 2017. – Вип. 2(34). – С. 62–69.

Коментар А. Авксентьєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timeua.info/post/oborona-i-bezopasnost/decentralizaciya-kak-vektor-publichnoj-politiki-07754.html.

Конституція України. – Харків: Бурун Книга, 2006. – 72 с.

Кулішенко Т. Ю. Перспективи децентралізації виконавчої влади в Україні: спроба наукового моделювання / Т. Ю. Кулішенко, Н. П. Москальова // Сучасне суспільство: політологічні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – 2017. – Вип. 2 (14). – С. 103–115.

Могілевський В. С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні / В. С. Могілевський // Вісник ЦВК. – 2017. – Вип. 1 (35). – С. 60–65.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII; редакція згідно з № 925-VIII від 25.12.2015 // База даних «Законодавство України». URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР; редакція від 02.06.2016 № 1405-VIII // База даних «Законодавство України». URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0% B2%D1%80.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Україні важливо прийняти 17 децентралізаційних законів – Мільбрадт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2394308-ukraini-vazlivo-prijnati-17-decentralizacijnih-zakoniv-do-lita-milbradt.html.

Хандій О. О. Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні / О. О. Хандій // Економіка та право. – 2016. – № 2 (44). – С. 137–145.

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка. – М.: Логос, 2005. – 664 с.

необхідних кроків для проведення реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decen tralization.gov.ua/5_steps
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1402727

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.