ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОЇ УГОРЩИНИ

О. В. Коломієць

Анотація


У статті досліджено імперативи зовнішньої політики сучасної Угорщини як члена НАТО та ЄС. Проведений політологічний аналіз зовнішніх відносин Угорщини засвідчив їх певні непослідовність, дискретність і дуалізм внаслідок членства Будапешта у Євроспільноті й Північноатлантичному альянсі. Дуалізм зовнішньополітичної діяльності Угорщини виявляється у захисті та забезпеченні демократичних цінностей, які є статутними базисами Європейського та Північноатлантичного товариства, внаслідок певних розбіжностей у призначенні, завданнях і методах їх реалізації даних наддержавних утворень. На даний час основними пріоритетами зовнішньої політики країни є загальноєвропейська політика в межах ЄС, забезпечення національної й регіональної безпеки в межах НАТО, проведення власної зовнішньої політики в Центральній Європі як учасниці Вишеградської четвірки, а також здійснення Угорщиною як самостійною державою політики добросусідства з країнами-сусідами, окремо виділяючи, саме, Україну, як найбільшу країну-сусіда і партнера.

Ключові слова: зовнішня політика, імперативи, Угорщина, Україна, Європейський

 

В статье исследованы императивы внешней политики современной Венгрии как члена НАТО и ЕС. Проведенный политологический анализ внешних отношений Венгрии показал их определенные противоречивость, дискретность и дуализм вследствие членства Будапешта в Евросообществе и Североатлантическом альянсе. Дуализм внешнеполитической деятельности Венгрии проявляется в защите и обеспечении демократических ценностей, которые являются уставными базисами Европейского и Североатлантического сообщества, вследствие определенных различий в назначении, задачах и методах их реализации данных надгосударственных образований. В настоящее время основными приоритетами внешней политики страны является общеевропейская политика в рамках ЕС, обеспечение национальной и региональной безопасности в рамках НАТО, проведение собственной внешней политики в Центральной Европе как участницы Вышеградской четверки, а также осуществление Венгрией как самостоятельным государством политики добрососедства со странами-соседями, отдельно выделяя, именно, Украину, как самую большую страну-соседа и партнера.

Ключевые слова: внешняя политика, императивы, Венгрия, Украина, Европейский Союз, НАТО.

 

In the article are investigated the imperatives of foreign policy of the modern Hungary as the member of NATO and EU. The carried out politological analysis of the foreign relations of Hungary has shown their certain inconsistency, discretization and dualism because of Budapest's membership at the Eurocommunity and the North Atlantic Alliance. The dualism of the foreign policy of Hungary manifested in the protection and promotion of the democratic values, which are the statutory bases of the European and North Atlantic communities, due to certain differences in the purpose, objectives and methods of implementation of these supranational entities. Currently, the main foreign policy priorities of the country are European policy within the EU, ensuring national and regional security in the NATO framework, conduct its own foreign policy in Central Europe as a member of the V4, and the implementation of Hungary as an independent state the policy of good neighborliness with neighboring countries, separately highlighting, namely, the Ukraine, as the largest country-neighbor and partner. The analysis of the current Ukrainian-Hungarian legal acts testifies to the fact that, in the overwhelming majority, they regulate only the issues of cultural and cross-border inter-state cooperation. Most of the existing Ukrainian-Hungarian agreements are regulated by international treaties between the European Union and Ukraine. The researching of foreign policy of modern Hungary has revealed some inconsistency, discreteness and dualism of its foreign policy imperatives as a result of membership in the North Atlantic Alliance and the EU. At present, the main priorities of the country's foreign policy are the pan-European policy as a member of the EU, the provision of national and regional security within NATO, the conduct of its own foreign policy in Central Europe as a member of the Visegrad Four, and the provision by Hungary as an independent state of a policy of neighborliness with neighboring countries The EU, singling out, namely, Ukraine, as the largest neighboring country and partner.

Key words: foreign policy, imperatives, Hungary, Ukraine, European Union, NATO.


Повний текст:

PDF

Посилання


Артьомов І. В. Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави / І.В. Артьомов, Т. Віціан // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 38. – С. 179–190.

Бабинець І. І. Закарпаття в системі міждержавних відносин України і Угорської Республіки (1991–2004 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І.І. Бабинець; Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2004. – 258 с.

Білан В. М. Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно- Центральної Європи 1991–1999 рр. / В. М. Білан // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у ХХІ століття. (Історія, сучасний стан, перспективи). – С. 97–104.

Віціан Т. Стан українсько-угорського співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави / Т. Віціан, І. Артьомов // Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми : зб. наук. пр. за матеріалами міжнародної конференції, м. Ужгород, 5–6 грудня 2006 р. / відп. ред. І.В. Артьомов. – Ужгород, 2007. – С. 197–209.

Габор Д. Интересы Венгрии в Молдавии: теория и практика / Дьёни Габор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.regnum.ru/news/1456991.html#ixzz 2SDzHXsut.

Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_global_strategy_ru.pdf.

Головач А.Й. Зміна політичної системи Угорщини в 1990-1994 роках: дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / А.Й. Головач; Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2003. – 192 с. – Рукопис.

Держави Центральної та Східної Європи – Україна: аспекти політичних відносин // Україна у сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти : моногр. – К., 2002. – С. 126–244.

Задорожній О. Україна – Угорщина: міст до наступного тисячоліття / О Задорожній. – К. : Парламентське видавництво, 2001. – 336 с.

Кіш Є. Три домінанти в політичній палітрі Угорщини / Є. Кіш // Стратегічна панорама. – Київ, 1999. – № 1–2. – С. 85–99.; Кіш Є. Транскордонне співробітництво України та Угорщини у ХХІ ст. / Є. Кіш // Україна – Угорщина: спільне минуле та сьогодення : матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 14–16 квітня 2005 р. / відп. ред. В.А. Смолій. – К., 2006. – С. 241–250.

Красівський О. Українсько-угорське транскордонне співробітництво у рамках Карпатського єврорегіону / О. Красівський, Ю. Гузинець // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини : зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 25. – С. 33–39.

Литвин В. М. Українсько-угорські відносини: історичні традиції та нові обрії співробітництва / В. М. Литвин // Україна: Європа чи Євразія? / В.М. Литвин ; за заг. ред. В.А. Смолія. – К., 2004. – С. 335–368.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики / Закон України. – Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – N 40. – ст. 527.

Результат пошуку (запит #1517124220661801) [Електронний ресурс] : / Інформаційно-пошукова система "Законодавство України" // Верховна Рада : офіц. сайт. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1517124220661801/page2 (дата звернення 01.11.2017).

Рудич Ф. М. Момент істини. Трансформація політичних та економічних структур в країнах Центральної та Східної Європи // Нова політика. – 1995. – № 6. – С. 32–37.

Семененко І. Активізація єврорегіонального транскордонного співробітництва на українсько-угорському прикордонні / І. Семененко, О. Семененко, К. Корнієнко // Персонал. – 2008. – № 3–4. – С. 16–26.

Стратегическая Концепция Обороны и Обеспечения Безопасности Членов Организации Североатлантического Договора, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_68580.htm#top.

Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія / Д. І. Ткач // Ін-т політ. і етно-нац. дослідж. НАН України. – К. : МАУП. 2004. – 504 с.; Ткач Д. Особливості становлення українсько-угорських міждержавних відносин / Д. Ткач // Україна – Угорщина: спільне минуле та сьогодення : матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 14–16 квітня 2005 р. / відп. ред. В.А. Смолій. – К., 2006. – С. 230–239.; Ткач Д. Українсько-угорські відносини новітньої доби / Д.І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред. Б.І. Гуменюка, В.Г. Ціватого. – К., 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 78–89.

Boros Ferenc: A visegrádi együttműködés és perspektívái // Külügyi Szemle. – 2003/3. – 73-99.оld.

Hamberger Judit: Kiscsehek és nagycsehek otthon és a külpolitikában. In: Nemzeti identitás és külpolitika Közép-és Kelet-Európában Szerk: Kiss J. László. – Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003. – 125– 158.old.; Bárdi Nándor. Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. –Poszony: Kalligram, 2004. – 140-150.оld.

Katan D. Central European Policy of Hungary / Dariusz Katan // Bulletin PICM. – June 12, 2012. – No. 59 (392) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pism.pl/files/ ?id_plik=10909.

Varga A. Az ukrбn-magyar hatбrmenti egyьttmыkцdйs feltйtelei Schengen utбn // A hatбrmenti egyьttmыkцdйs lehetхsйgei йs korlбtai Magyarorszбg йs Ukrajna kцzцtt. – Nyiregyhбza–Ungvбr, 2004. – P. 28–35.; Dancs L. A hatбrforgalom йs a hatбrmenti lakossбgi kapcsolatok jellegzetessйgei a magyar-ukrбn hatбr mentйn a rendszervбltбstуl az uniуs csatlakozбsig // Там само. – P. 74–83.; Majornй Lбszlу B. Kбrpбtok Eurуrйgiу // Там само. – P. 48–57.; Sallai J. Ukrбn-magyar hatбrkapcsolat a schengeni vizum tьkrйben, йs a Magyar Kцztбrsasбg EU tagsбga jegyйben // Там само. – P. 36–47.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1402729

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.