Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Психологія"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Статті, підготовлені без урахування вимог, не розглядаються. 
 2. Статті мають відображати оригінальні раніше не опубліковані матеріали теоретико-методологічних та емпіричних досліджень, які на даний час не були подані для розгляду в інші видання.  
 3. В один випуск журналу приймається не більше однієї статті від одного автора англійською мовою та (за бажанням) мовами оригіналу (українською, російською, словацькою, чеською, польською).
 4. Наразі приймаємо переважно такі статті, що мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність. Також важливим є те, щоб дослідження були цікавими та зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним науковцям (особливо в аспекті того, що вони друкуватимуться англійською).
 5. У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).
 6. Допускаються посилання на попередні чи одночасні видання авторів (авторів), засновані на тій самій або тісно пов'язаній тематиці дослідження.
 7. Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, PROMT тощо) є неприпустимим. 
 8. Обсяг статті: від 0,5 (без урахування списків літератури та резюме) до 1 друкованого аркуша (20-40 тис. знаків). 
 9. Представляючи статтю для публікації, автор (автори) таким чином:
  - висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
  - погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів і стандартів COPE за принципами етики наукових публікацій.
 10. Передача матеріалів статті: відправка на електронну пошту: skovoroda.psychology.kh@gmail.com.
 11. Збори за обробку і прийняття рукопису: автори повинні розуміти, що у редакції є багато видавничих витрат, пов'язаних з обробкою рукописи, редагуванням, виготовленням, версткою, друкуванням, папером, палітуркою, доставкою, веб-хостингом, архівуванням і повною відсутністю фінансової підтримки від вузу і міністерства.

Структура статті

1. Номер УДК та orcid автора (авторів).

2. Ім’я (повністю), прізвище,  інформація про автора: вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор,  включати інформацію про особистий внесок кожного співавтора у рукопис. Ми пропонуємо наступний вигляд формату (будь ласка, використовуйте ініціали для посилання на вклад кожного учасника):

A - дизайн дослідження;

B - збір даних;

C - статистичний аналіз;

D - підготовка рукопису;

E - збір коштів (якщо передбачено).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР, по центру). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (до 250 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

Вступ / Introduction 

постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики;

Мета / Aim

 • Мета статті має відповідати предмету вивчення і відповідати її назві. За необхідністю автор може вказувати завдання дослідження, реалізація яких спрямована на досягнення мети дослідження. Завдання мають бути направлені на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження.
Методи дослідження / Methodology of Research
 • Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Увага! Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного психологічного явища, обов'язково тут необхідно подати їхню характеристику. Цей пункт має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

   Результати  / Results 

 • • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перерахування прізвищ науковців! Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Отанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. 

Обговорення / Discussion

 • По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців). Увага! Обов'язково мають бути посилання на дослідження, результати яких Ви порівнюєте зі своїми власними.

Висновки (Висновки і перспективи дослідження)/ Conclusions (Conclusions and future implications)

 • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 
 • За бажанням автора у статті вказуються перспективи дослідження, поданого в актуальній статті.

Література / References

Додатки (у разі необхідності): Додаток А, Додаток Б тощо.

Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською, російською, словацькою, чеською чи польською та англійською мовою:

- назва статті;

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор, коротка біографічна довідка, інформація про фінансування дослідження, що висвітлюється у статті у разі такого);

- форма про конфлікт інтересів (див. додаток);

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2).

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля –2 см(нижнє) х2 см(верхнє),3 см(ліве) х1,5 см(праве)

Абзац –1,25 см

Міжрядковий інтервал –1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).


Приклад оформлення статті: 

UDK 159.94

orcid.org/0000-0003-2511-6803

orcid.org/0000-0002-5951-2196

orcid.org/0000-0001-5319-1996

 

SPORT SELF-REGULATION IN SUCCESSFUL SPORT ACTIVITY

Tamara B. Khomulenko, 1AD , Karyna I. Fomenko 1ABCDE ,

Nina V. Pidbutska 2ABDE 

1 H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

2 National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine 

Authors’ Contribution:

A – Study design; B – Data collection; C – Statistical analysis; D – Manuscript Preparation; E – Funds Collection.

Abstract

Keywords:

Introduction.

Methodology of research.

Results.

Discussion.

Conclusions.

References

 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.