СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

В. Г. Панок, Н. В. Лунченко

Анотація


У статті висвітлюються історичні етапи розвитку психологічної служби у системі освіти України у ХХ – початку ХХІ століття, розкривається роль і значення упровадження психологічних знань у практику реформування освітньої галузі. Виявлено і описано головні чинники розвитку практичної психології в країні протягом століття. Здійснено аналіз нормативної бази та роботи окремих дослідників проблеми. Описано сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку психологічної служби на сучасному етапі оновлення системи освіти. Визначено шляхи подальшого вдосконалення діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.

Ключові слова: психологічна служба системи освіти, практична психологія, працівник психологічної служби, організаційна структура, особистість дитини, освітній простір

 

The Aim of the study is to analyze the history of the formation of the psychological service of the education system and give a description of the basic conceptual and methodological approaches to the implementation of the idea of a
holistic study of the child's personality and the laws of its development. Results: The article covers the historical stages of psychological service’s development in the system of education of Ukraine from the XX till the beginning of the XXI century, reveals the role and importance of the introduction of psychological knowledge in the practice of reforming the educational field. The main factors of the development of practical psychology in the country for the century have been discovered and described. The analysis of the normative base and the work of individual researchers of the problem are carried out. The present state, problems and prospects of the development of the psychological service at the present stage of updating the education system are described. The ways of further improvement of activity of practical psychologists and social pedagogues are determined. Conclusions: Practical psychology has all the bases for its further development: historical and psychological (knowledge accumulated in the previous stages of development of the state and society); socio-political (needs of society and its social order); scientific-practical (diverse experience of socio-psychological activity of subjects of society - people and social institutions); scientific-theoretical
(a set of systematized knowledge, which are generalized to the level of theoretical knowledge), etc. The psychological service in the education system of Ukraine should not be a set of separate regional (district, city) services or service institutions, or even individual specialists, which form only a formal unity, it should represent a single industry system of psychological support and socio-pedagogical support the educational process, the processes of development and social adaptation of all participants in the educational process.

Keywords: psychological service of the system of education, practical psychology, employee of the psychological service, organizational structure, personality of a child, educational space.


Повний текст:

PDF

Посилання


ВУЦВК і РНК УСРР (1931). Постанова «Про комісії в справах неповнолітніх». Бюлетень народного комісаріату освіти УСРР. №21, 1-2.

Дубровина И.В. (Ред.). (1987). Практическая психология образования. М.: Сфера.

Луначарский А.В. (1928). Из речи Н.К.Крупской, Н.И.Бухарина, А.В.Луначарського, Н.А.Семашко на Первом педологическом съезде. На путях к новой школе. №1, С. 9-14.

Нарком освіти УРСР (1936). Наказ тов. Затонського В.П. «Про здійснення Постанови ЦК ВКП(б) від 4.07.36 р. «Про педологічні викривлення в системі наркомпросів» від 10 липня 1936 р. №444 Збірник наказів народного комісаріату освіти. №18, 3-8.

Об организации педологической работы в республике, проводимой различными відомствами (1931). Бюллетень народного комиссариата по просвещению РСФСР. №12, 2-3.

Панок (Ред.). (2016). Психологічна служба. К: Ніка Центр.

Панок В.Г. (2002). Психологічній службі системи освіти України 10 років: історія і перспективи розвитку. Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції 22-23 жовтня 2001 р. К.: Ніка-Центр, 2002. С.21-29.

Панок В.Г. (2012). Психологічна служба: Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута.

Положення про психологічну службу у системі освіти України (2018). http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 06.09.2018).

Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р. (лист МОН України від 07.08.2018 № 487) [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : ІМЗО, 2018. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua (дата звернення 06.09.2018) – Назва з екрана.

Про систему опорних методичних пунктів Соцвиху (1931). Бюлетень народного комісаріату освіти УСРР. №41, С. 3-4

Рубцов В.В. (1999). Психологическая поддержка современного образования. Известия РАО. М., С.49-58

Устав дитячої соціальної інспекції від 15.05.1931 р. №317-04 (1931). Бюлетень народного комісаріату освіти УСРР. №29, С. 6-8.

Устав опорної установи соціального виховання (1931). Бюлетень народного комісаріату освіти УСРР. №25-26, С. 3-4.

ЦК ВКП(б) (1936). Постанова «Про педологічні викривлення в системі наркомпросів» від 7 липня 1936 р. Збірник наказів народного комісаріату освіти. №18, С. 3-7.

ЦК КПСС и Верховный Совет СССР (1986). Постановление «Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Основные документы о реформе общеобразовательной школы /Сост. В.А.Белоголовский. К.: Радянська школа, 15-34.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР (1986). Постановление "О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодёжи и улучшении условий работы общеобразовательной школы" от 29 апреля 1984 г. Основные документы о реформе общеобразовательной школы. К.: Радянська школа, 34-43.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1450980

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.