ПСИХОДІАГНОСТИКА ТЕРМІНАЛЬНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

О. І. Кузнецов

Анотація


У статті розглянуто проблему духовних цінностей особистості, систематизовано духовні цінності у психологічному вимірі. Визначено перелік термінальних та духовних цінностей особистості, розроблено психодіагностичний інструментарій для вивчення духовних цінностей особистості. Представлено результати аналізу міри прихильності духовним цінностям в залежності від віку та конфесійної приналежності.

Ключові слова: духовні цінності, духовність, термінальні та інструментальні цінності, конфесійна обумовленість духовних цінностей, психодіагностика духовних цінностей.

The article deals with the problem of the spiritual values of the individual, systematizing spiritual values in the psychological dimension. The list of the terminal and instrumental spiritual values of the person is determined, psychodiagnostic tool for studying the spiritual values of the personality is developed. The results of the analysis of the measure of attachment to spiritual values are presented, depending on age and confessional affiliation.

Key words: spiritual values, spirituality, terminal and instrumental values, denominational conditionality of spiritual values, psychodiagnostics of spiritual values.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б. Г. (1968). Человек как предмет познания. Л.: Изд-во ЛГУ.

Белорусов С. А. (2005). Психология духовности, веры и религии. Интернет-ресурс, Академия психологии. Библиотека.

Берсеньов А., Коваленко І., Кондратова Л. (2010). Православні традиції і виховання дітей. Психолог дошкілля. – 2010. – № 12 (17). С. 38 – 46.

Вишневський О. (1996). Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. — Львів: Львівський обл. наук.-метод. ін.-т освіти; Львівське обл.. пед. т-во ім.Г.Ващенка, 1996. С.125

Грицанов А.А. (Ред.) (2001). Всемирная энциклопедия: Философия. М.: Минск. c. 1199.

Гроф С. (1995). Духовный кризис: Статьи и исследования. М. С.42

Днепров В. (1970). Литература и нравственный опыт человека. Л.

Жгун Л.С. Воспитание духовних цінностей личности в целостном педагогическом процессе. litobraz.ru/uploads/publicationfiles/204.doc

Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат, 1986.

Каган М. С. (1997). Философская теория ценности. Санкт-Петербург: Петрополис.

Кизим Г. С. (2013). Компоненти духовності у професіограмі практикуючого психолога. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. К.: Видавництво "Фенікс". Т. ХІІ. Психологія творчості. Випуск 17. С. 106-115.

Крижко В.В. (2005). Антологія аксіологічної парадигми управління освітою : навч. посіб. К. : Освіта України, 2005. С.83

Леонтьев Д. А. (2007). Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл.

Марценюк М.О., Северин Р.В. (2016). Психологічні аспекти релігії в системі духовних цінностей особистості. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Гуманітарні і суспільні науки. №20(15). С. 100-107.

Мясищев В. Н. (1960). Основные проблемы и современное состояние психологи и отношений человека. Психологическая наука в СССР. Т. 2. М.

Помиткін Е.О. (1998). Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби. Дис. кандидата психологічних наук. - 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. - ІПППО АПН України-С.97.

Помиткін Е.О. (1999). Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти: Навч.-метод. посібник. К.

Пролеев С. (1992). Духовность и бытие человека. К.

Савчин М.В. (2015). Теортико-методологічна ресурсність духовної парадигми психології в дослідженні особистості. Психологія особистості. №1(6). С. 42-52.

Светлова Н. В. (2003). Особенности ценностных ориентаций и нравственного самосознания учащихся средней школы: Автореф. дис... канд. психол. наук: М.

Семиченко В. (2009). Гендерні особливості самосприйняття студентів у контексті соціально-психологічних суспільних відносин. Соціальна психологія. № 2. С. 143–151.

Стасевська О. А. (2016). Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" . Серія : Філософія. № 4. С. 113-122.

Узнадзе Д. Н. (2000). Установка у человека. Проблема объективации. Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, С. 87–91.

Шайгородський Ю. (2010). Ціннісні орієнтації особистості: формалізована модель цілісного, багатоаспектного аналізу. Соціальна психологія. № 1 (39). C. 94–106.

Шелер М. (1994). Избранные произведения. М.

Шкіренко, Олена Віталіївна (2012) Психологічний зміст духовних цінностей і культури особистості майбутнього професіонала In: Психолого-педагогічні особливості навчання та виховання інтелектуально обдарованих дітей , 25 жовтня 2012, К.

Шкіренко О.В. (2013). Психологічні умови розвитку духовних цінностей і культури особистості в педагогічній діяльності А.С.Макаренка. Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів ІПООД НАПН України. К. С. 271-274.

Ядов В. А. (1975). О диспозиционной регуляции социального поведения личности. Методологичкеские проблемы социальной психологии. М. С. 89–105.

Яницкий М. С. (2000). Ценностные ориентации личности как динамическая система. Кемерово: Кузбассвузиздат.

Dufrenne M. (1981). L'inventaire des a'priori: Recherche de l'originaire. Paris.

Kraft V. (1951). Die Ojrundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre. Berlin-Wien.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1450964

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.