ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОСТІ ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНИМ СТАВЛЕННЯМ ДО ЗОВНІШНОСТІ

Ганна Меднікова, Наталія Даниленко

Анотація


Aктуальність проблеми. Ставлення до зовнішності сучасної людини перебуває під значним тиском з боку засобів масової інформації, реклами, кіноіндустрії тощо. Надання зовнішності підвищеної цінності й значущості призводить до незадоволеності багатьох людей власним зовнішнім виглядом, виникненню на тлі даної незадоволеності порушень психологічного й психічного здоров’я, що актуалізує питання пошуку чинників стійкості до зовнішнього тиску, розвитку здатності виробляти власні критерії оцінки зовнішності, напряму активності щодо неї.

Мета: визначення специфіки суб’єктності дівчат юнацького віку з різним співвідношенням задоволеності й стурбованості власною зовнішністю.

Методи: використано два блоки методик: блок ставлення до зовнішності і блок суб’єктності (213 дівчат віком 19-21 рік); кластерний і однофакторний дисперсійний аналіз, критерій Краскела-Уолліса.

Результати дослідження. Визначено відмінності за всіма показниками ставлення до зовнішності за групами дівчат, що відрізняються задоволеністю й стурбованістю власним зовнішнім виглядом.  Найвищі показники суб’єктності за більшістю її складових визначені за групою задоволених нестурбованих зовнішністю дівчат, а найнижчі – за групою дівчат із середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості зовнішністю. Стурбованих зовнішністю дівчат, незалежно від рівня задоволеності зовнішністю, відрізняє  найбільш виражена зовнішня каузальна орієнтація та квазірефлексія, найменш виражена інтроспекція, орієнтація поведінки на соціальну бажаність, зовнішні норми та вимоги, схильність до фіксації на подіях сьогодення, захисна закритість ставлення до себе.

Ключові слова: ставлення до власної зовнішності, задоволеність зовнішністю, стурбованість зовнішністю, каузальні орієнтації, рефлексивні процеси, самоорганізація діяльності, екзистенційна сповненість, ставлення до себе, дівчата, юнацький вік.


Relevance of the problem:Attitude to appearance of a modern day person is strongly presses by mass media communications, advertisement, movie industry, and so forth. Making appearance of high value and significance leads to dissatisfaction of many people with their proper physical appearance, psychological and psychic diseases against the given dissatisfaction actualizing the issue of searching the factors of resilience to the external pressure, development of abilities to create proper evaluation criteria and activity direction. 

Aimoftheresearch: Definition of specificity of the teenage girls’ subjectivity with different correlation of satisfaction and anxiety of proper appearance.

Methods: Two blocks of methods used: block of attitude to appearance and subjectivity block (213 girls of 19-21 years old); cluster and single-factor analysis of variance, Kruskall-Wallis test.  

Results of the research. There are distinctions by every measure of attitude to appearance in the groups of girls different by satisfaction and anxiety of proper physical appearance. The highest measures of subjectivity concerning its components were found in the group of girls satisfied and unanxious of their physical appearance, and the lowest onesin the group of girls with average and low level of satisfaction and anxiety of their physical appearance. The girls anxious of their appearance without regard to the level of satisfaction with their appearance differ by the most expressed external casual orientation and quasi-reflection, the least expressed introspection, behavior orientation to social desirability, external regularities and demands, tendency to fixation on the present events, defensive closedness of self-attitude.     

Keywords: attitude to proper appearance, satisfaction with appearance, anxiety of appearance, causal orientations, reflexive processes, activity self-organization, existential fullness, self-attitude, girls, adolescent years.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белугина, Е.В. (2003). Отношение к своему внешнему облику в период середины жизни (Автореферат диссертации кандидата психологических наук). Ростовский государственный университет, Ростов-на-Дону.

Варлашкина, Е. А. (2015). Личностные предикторы удовлетворенности образом физического Я у женщин в период зрелости (Диссертация кандидата психологических наук). Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск.

Капитанова, Е. В. (2017). Социально-психологические факторы удовлетворенности студентов своим внешним обликом (Диссертация кандидата психологических наук). Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.

Касабова, І.С. (2016). Особенности самопредъявления фемининных и маскулинных девушек в межличностном общении (Диссертация кандидата психологических наук). Южно-российский гуманитарный институт, Ростов-на-Дону.

Лабунская, В.А. (2010). “Видимый человек” как социально-психологический феномен. Социальная психология и общество, 1, 26-39.

Лабунская, В. А. (2014). Проблема удовлетворенности внешним обликом: субъектный подход. Научно-методический электронный журнал “Концепт”. Т. 20. С. 3851–3855. URL: http://e-koncept.ru/2014/55035.htm.

Лабунская, В.А. (2009). Субъектная интерпретация феномена «нормативной неудовлетворенности внешним обликом. Субъектный подход в психологии. М.: Изд-во: «Институт психологии РАН», с. 365-373.

Леонтьев, Д.А., Осин, Е. Н. (2014). Рефлексия “хорошая” и “дурная”: от объяснительной модели к дифференциальной диагностике. Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т. 11. № 4. С. 110-135.

Наровская, Я.Б. (2007). Социально-психологические особенности женщин, преобразующих свой внешний облик (Диссертация кандидата психологических наук). Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.

Ryan, R. M., Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.