Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Засоби навчальної та науково-дослідної роботи?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Оптимальний обсяг основного тексту статті (без анотацій, списку літератури та references) – близько0,5 др. арк. (20 000 знаків з пробілами). Можлива публікація матеріалів більшого обсягу за погодженням з головним редактором.

Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word (розширення .docx, .doc, .rtf).

Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2,5 см, без нумерації сторінок, колонтитулів і підсторінкових зносок.

Шрифт тексту – Times New Roman, без застосування переносів. Основний текст вирівнюєтьсяза шириною; міжрядковий інтервал – 1,5 пт; відступ першого рядка – 1,25 см; інтервал між абзацами – 0 пт.

Порядок наведення й оформлення структурних елементів статті

(див. Додаток 1)

 1. Індекс УДК – угорі, вирівнювання по лівому краю без абзацного відступу, шрифт напівжирний.

 2. Назва статті (вирівнювання по центру, великими літерами, шрифт напівжирний).

 3. Ініціали + прізвище автора/авторів – вирівнювання по центру, без абзацного відступу.

 4. Назва статті англійською мовою (вирівнювання по центру, великими літерами, шрифт напівжирний).

 5. Ініціали + прізвище автора/авторів англійською мовою – вирівнювання по центру, без абзацного відступу.

 6. Анотації двома мовами: українською та англійською обсягом не менше 2000 знаків без пробілів кожна – з абзацу, вирівнювання по ширині рядка, з абзацного відступу 1,25 см., кегль 12, міжрядковий інтервал 1. Структура анотації має повторювати структуру статті (актуальність, постановка проблеми, шляхи її вирішення, результати і висновки. На кожен з розділів відводиться одне-два речення. В анотації необхідно з’єднати основні розділи статті і представити в короткій формі. Анотація не має містити повторів тексту статті), або містити предмет, тему, мету роботи (вказуються в тому випадку, якщо вони не ясні з заголовка статті); метод або методологію (доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або є важливими з точки зору даної роботи); результати роботи (перевага віддається новим результатам і даними довгострокового значення, важливим висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення); висновки. Для зарубіжних авторів переклад анотації українською мовою виконує редакція.

 7. Ключові слова двома мовами: українською та англійською (з абзацу, вирівнювання по ширині рядка, 5–8 слів/словосполучень, які не дублюються в заголовку та відповідають змісту статті), кегль 12, міжрядковий інтервал 1.

 8. Основний текст (кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5) у структурованому вигляді з виокремленням таких елементів:

8.1. Загальна постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

8.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела). Не варто підмінювати аналіз публікацій простим переліком. Саме аналіз праць інших дослідників має надати підстави для визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття, обґрунтування актуальності проблеми і подальшого 8.3. Формулювання цілей / завдань статті.

8.4. Виклад основного матеріалу статті.

8.5. Висновки й перспективи подальших розвідоку даному напрямі.

Або у висновках, або при викладенні основного матеріалу статті важливо зіставити отримані автором результати з даними дослідників-попередників, чиї праці було проаналізовано в елементі 8.2.

9. Список літератури за стилем АРА (див. Додаток 2) – подається з нової сторінки в алфавітному порядку без нумерації після тексту статті. Далі під заголовком «References» повторюється список літератури в транслітерації (якщо джерело було видано не англійською мовою) з обов’язковим перекладом назви джерела (монографії, статті та журналу/збірника, я кому її вміщено) англійською, поданим у квадратних дужках. Джерела англійською просто повторюються у списку. Для транслітерації рекомендуємо скористатися такими он-лайн сервісами: 

для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» http://translit.i.gov.ua/Lists/transliteration/Default.aspx

для джерел російською мовою – https://translit.net/ru/bgn/.

У статті важливо посилатися на найновіші дослідження, опубліковані у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та WoS, зокрема, праці зарубіжних авторів.

Посилання на джерела в тексті статті наводяться в круглих дужках (приклад див. у Додатку 1).

 1. Відомості про автора/авторів українською та англійською мовами (див. Додаток 3).

Назви структурних елементів статті виділяються жирним шрифтом.

Звертаємо увагу авторів на те, що не допускається вирівнювання чи встановлення абзацного відступу за допомогою пробілів чи клавіші табуляції. Для цього слід користуватися функцією параметрів абзацу.

У тексті просимо чітко розрізняти дефіс «-», який не відділяється пробілами з обох боків, і тире « – », яке відділяється з обох боків пробілами; перед розділовими знаками пробіл не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки («…») безпосередньо охоплюють фрагмент тексту і відокремлюються пробілами лише зовні. При цьому просимо зауважити, що у списку літератури та References використовуються лише прямі лапки (").

У тексті статті ініціали передують прізвищам і відокремлюються від них і між собою, а позначення сторінки – від її номера нерозривним пробілом (Ctrl+Shift+Пробіл). Наприклад: Т. В. Петренко; с. 12.

Просимо уважно поставитися до оформлення статей, оскільки матеріали, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

Рукописи підлягають:

 1. перевірці на плагіат;

 2. внутрішньому рецензуванню членами редакційної колегії збірника;

 3. зовнішньому подвійному «сліпому» рецензуванню. 

У разі необхідності авторові може бути надано можливість доопрацювати статтю. Остаточний висновок щодо публікації статті робить головний редактор за поданням одного із членів редакційної колегії – фахівця відповідного наукового напряму.

Публікація статей у збірнику наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» можлива за умови надання безповоротної фінансової допомоги на забезпечення та підтримку роботи сайту видання, рецензування, редагування, оформлення, верстку, підготовку до друку, видання у розрахунку 60 грн. за 1 сторінку поданого матеріалу. 

Просимо надсилати фінансову допомогу за публікацію статті лише після її рекомендації до друку. Вам буде відправлено повідомлення електронною поштою про суму для оплати і номер рахунку.

Статті в електронному вигляді просимо надсилати на адресу yuryeva.ka@i.ua 

Автори упродовж трьох днів отримають на електронну пошту повідомлення про надходження електронних матеріалів. За місяць після реєстрації статті редакційна колегія повідомляє автора про результати рецензування та подальші дії, необхідні для її публікації.

У випадку, якщо Ви не отримали повідомлення про надходження статті, просимо відправити матеріали повторно.

Поряд із друкованим збірником, усі статті в електронному вигляді будуть розміщені на сайті національної електронної бібліотеки ім. В. І. Вернадського та на сайті ХНПУ імені Г. С. Сковороди http://nauka.hnpu.edu.ua/

Детальну інформацію про збірник та умови публікації можна отримати за електронною адресою yuryeva.ka@i.ua або за телефоном: 

(+38050)50-44-089 – відповідальний секретар Юр’єва Катерина Анатоліївна.

Наприкінці статті наводяться відомості про автора/авторів українською та англійською мовою (див. Додаток 3).

 

Додаток 1

УДК 378.091.12.001.3

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
І ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Л. С. Калашник, О. В. Новіков, К. А. Юр’єва


STUDENTS’ PROJECT ACTIVITY IN THE PROCESS OF PREPARING FUTURE TEACHERS AND EDUCATORS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN CONDITIONS ETHNO-CULTURAL DIVERSITY
OF CONTEMPORARY SOCIETY

L. S. Kalashnyk, O. V. Novikov, K. A. Yuryeva


Висвітлено реалізацію проектно-пошукових методів організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів і вихователів, спрямованих на комплексне формування всіх складників готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в сучасному етнокультурно розмаїтому соціумі – особистісного, когнітивного, діяльнісного. Індивідуальні й групові проектні методи навчально-пізнавальної діяльності було експериментально запроваджено під час вивчення курсів порівняльного народознавства та порівняльної етнопедагогіки. В експериментальній групі Е1, де було впроваджено індивідуальну проектну роботу, позитивна динаміка виявлена: щодо особистісного складника – 41,6% для достатнього рівня (18,1% в контрольній групі К1) і 1,8% для випереджувального рівня (0,8% в групі К1); щодо когнітивного складника – 53,4% для достатнього рівня (9,1% в групі К1) і 10,0% для випереджувального рівня (3,8% в групі К1); щодо діяльнісного складника – 46,2% для достатнього рівна (7,2% в групі К1) і 7,2% для випереджувального рівня (2,3% в групі К1). В експериментальні групі Е2, де поряд із індивідуальною, було організовано і групову проектну роботу, позитивна динаміка становить: щодо особистісного складника – 49,7% для достатнього рівня (21,3% в контрольній групі К2) і 4,3% для випереджувального рівня (1,5% в групі К2); щодо когнітивного складника – 58,3% для достатнього рівня (7,6% в групі К2) і 9,5% для випереджувального рівня (4,5% в групі К2); щодо діяльнісного складника – 52,1% для достатнього рівна (22,7% в групі К2) і 7,1% для випереджувального рівня (3,0% в групі К2). Результати педагогічного експерименту дають всі підстави стверджувати, що запропоновані зміни методики підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, а саме залучення студентів до індивідуальної і групової пошуково-проектної діяльності етнографічної спрямованості, сприяє підвищенню результативності означеного процесу. При цьому бачимо суттєвіші зрушення за когнітивним й діяльнісним складниками в порівнянні з особистісним.

Ключові слова: майбутні вчителі і вихователі, готовність до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття суспільства, міжкультурна компетентність, пошуково-проектна діяльність, індивідуальні проекти, групові проекти, експеримент. 


The realization of project-search methods of the learning and cognitive activity organization of future teachers and educators aimed at the complex formation of all future teachers’ readiness components for the professional activity in the contemporary ethnic-cultural diverse social medium – personalized, cognitive, and active. Individual and group project methods of learning and cognitive activity have been experimentally introduced during the study of comparative ethnography and comparative ethno pedagogics courses. In the experimental group Е1, where the project work was introduced, the positive dynamics was revealed: as for the personalized component – 41.6% for the satisfactory level (18.1% in the control group К1) and 1.8% for the advanced level (0.8% in the control group К1); as for the cognitive component – 53.4% for the satisfactory level (9.1% in the control group К1) and 10.0% for the advanced level (3.8% in the control group К1); as for the activity component – 46.2% for the satisfactory level (7.2% in the control group К1) and 7.2% for the advanced level (2.3% in the control group К1). In the experimental group Е2, where along with individual there was organized group project work, the positive dynamics is: as for the personalized component – 49/7% for the satisfactory level (21.3% in the control group К2) and 4.3% for the advanced level (1.5% in the control group К2); as for the cognitive component – 58,3% for the satisfactory (7.6% in the control group К2) and 9.5% for the advanced level (4.5% in the control group К2);as for active component – 52.1% for the satisfactory (22.7% in the control group К2) and 7.1% for the advanced level (3.0% in the control group К2). The pedagogical experiment results provide all reasons to state that the proposed methodology changes in the preparing of future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of the contemporary society in particular engagement of students into the individual and group project-search activity of ethnic-cultural orientation, facilitates the performance increase of the introduced process. Along with this we notice meaningful progress as for the cognitive component in comparison with personalized one.

Key words: future teachers and educators, readiness for professional activity in the conditions of ethnic cultural diversity of the society, intercultural competence, interactive methods, training, experiment.Постановка проблеми. Сучасна соціокультурна ситуація в українському суспільстві, глобальні міграційні процеси, процеси реформування національної системи освіти висувають нові вимоги до вчителя і вихователя, його громадянської і професійної позиції, професіоналізму та компетентності. Новій Українській Школі й сучасному українському дошкіллю потрібні креативні педагоги з широкою ерудицією, глобальним мисленням і міжкультурним світоглядом.

Саме тому на порядку денному постає проблема підготовки майбутніх учителів і вихователів, здатних до ефективної професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, що передбачає не тільки знання й урахування етнокультурних особливостей учнів класу чи вихованців групи дошкільного закладу, обґрунтованого й доцільного добору на цій основі змісту, методів і прийомів навчання та виховання, але й здатності налагоджувати продуктивний діалог і плідну співпрацю з батьками учнів і вихованців, а також соціальним оточенням.

У свою чергу, готовність до професійної діяльності в цілому та до професійної діяльності в умовах етнокультурно розмаїтого соціуму має набуватись у процесі професійної підготовки в педагогічних навчальних закладах і виступати її результатом. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Ми спираємось на теоретико-методологічні та психолого-педагогічні засади формування міжкультурної компетентності вчителя і вихователя, підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах етнокультурно розмаїтого суспільства, розкриті дослідниками: Л. Волик (2005), О. Гуренко (2005), С. Радул (2014), Н. Самойленко (2013), Є. Чорний (Чёрный, 2010), V. Bedeković (2011), D. Bender-Szymanski (2013), N. Hrvatić та E. Piršl (2007) A. Lanfranchi (2013) та ін. 

Нами розкрито суть поняття «міжкультурна компетентність учителя» (Юр’єва, Тіщенко, 2014), яке вважаємо синонімом поняття «готовність до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманітного суспільства», виявлено структуру відповідної готовності (Юр’єва, 2009; Юр’єва, Тіщенко, 2014), досліджено шляхи й умови її формування (Юр’єва, 2004). Виявлено і схарактеризовано етапи професійної підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства (Гриньова, Новіков, Юр’єва, 2017); експериментально перевірено результативність щодо формування міжкультурної компетентності студентів низки інтерактивних форм і методів роботи (Калашник, Новіков, Юр’єва, 2017).

Мета статті – схарактеризувати зміст і виявити результативність проектної діяльності студентів у процесі формування в майбутніх учителів і вихователів готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний суспільний запит на креативного вчителя, здатного до пошукової та пізнавальної активності, бурхливий розвиток STEM-, STEAM-, STREAM-освіти на дошкільному та першому загальноосвітньому ступенях зумовлюють пошук і запровадження нових форм і методів організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів, активного залучення їх до пошукової, науково-дослідної роботи. 

Висновки. Діаграми на рисунках наочно демонструють ширший діапазон динаміки рівнів сформованості всіх – особистісного, когнітивного та діяльнісного – складників досліджуваної готовості в експериментальних групах, порівняно з контрольними групами. Отже маємо всі підстави стверджувати, що запропоновані нами зміни до методики підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, а саме їх залучення до проектно-пошукової, у тому числі групової, роботи сприяє підвищенню результативності означеного процесу. При цьому бачимо суттєвіші зрушення за когнітивним і діяльнісним складниками в порівнянні з особистісним, як це ми вже спостерігали щодо застосування інтерактивних методів і приймів роботи (Калашник, Новіков, Юр’єва, 2017).

Перспективи подальших розвідок убачаємо в розробці та експериментальній перевірці форм і методів підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, спрямованих на розвиток особистісного складника, який вважаємо визначальним у структурі досліджуваної готовності.

 

Додаток 2

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Войтенко, О. (2010). Учнівський проект з громадянської освіти «Хто твої сусіди». У Ленчовська, А., Крейдерман, К., Грінберг, М. Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності (сс. 285-307). Київ : ТОВ "Майстерня книги".

Волик, Л. В. (2005). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів. (Дис. ... канд. пед. наук). Київ : Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.

Гуренко, О. І. (2005). Формування етнокультурної компетентності студентів  педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища. (Дис. … канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Гриньова, В. М., Новіков, О. В. і Юр’єва, К. А. (2017). Етапи професійної підготовки майбутніх учителів і вихователів на засадах порівняльного народознавства. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 47-65. http://doi.org/10.5281/zenodo.1312925

Калашник, Л. С., Новіков, О. В. і Юр’єва, К. А. (2017). Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 77-93. 

http://doi.org/10.5281/zenodo.1312935 

Ленчовська, А., Крейдерман, К. і Грінберг, М. Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності. Київ : ТОВ "Майстерня книги".

Радул, С. Г. (2014). Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки. (Дис. ... канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Самойленко, Н. Б. (2103) Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Київ : Рібест.

Чёрный, Е. В. (2010). Психология моделирования поликультурного образования. Симферополь : Сонат.

Юр’єва, К. А. (2004). Деякі аспекти формування полікультурної компетентності педагога. Імідж сучасного педагога, 10(49), 55-57.

Юр’єва, К. А. (2009). Кваліметрична модель результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання, 13,
214-220.

Юр’єва, К. А. і Тіщенко, О. М. (2014). Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 42, 169-182. http://oaji.net/articles/2014/982-1414764151.pdf

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanja, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In vonAuernheimer, G. (ed),Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230).VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Hrvatić, N. & Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.),Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University.

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In vonAuernheimer, G. (ed),Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262).VS Verlag für Sozialwissenschaften. 


REFERENCES

Voitenko, O. (2010). Uchnіvskyi proekt z hromadianskoi osvіty "Khto tvoi susіdy" [Student Citizenship Education Project "Who Are Your Neighbors"]. In Lenchovska, A., Kreiderman, K., Hrіnberh, M. Polіkulturіka: yak orhanіzuvaty vykhovannia mіzhkulturnoi tolerantnostі u shkolі ta pozashkіlnіi dіialnostі [Polyculture: how to organize intercultural tolerance in school and out-of-school activities] (ss. 285-307). Kyiv : TOV «Maisternia knyhy». [in Ukrainian]

Volyk, L. V. (2005). Pіdhotovka maibutnіkh uchytelіv pochatkovoi shkoly do polіkulturnoho vykhovannia uchnіv. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Preparation of future primary school teachers for multicultural upbringing of students. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kyiv : Instytut pedahohіky і psykholohіi profesіinoi osvіty NAPN Ukrainy. [in Ukrainian]

Hurenko, O. I. (2005). Formuvannia etnokulturnoi kompetentnostі studentіv  pedahohіchnoho unіversytetu v umovakh polіetnіchnoho seredovyshcha. (Dys. … kand. ped. nauk) [The forming of ethnic-cultural competence of Teacher’s Training University’s students in condition of polyethnic field. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kharkіvskyi natsіonalnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі H. S. Skovorody. [in Ukrainian]

Hrynova, V. M., Novіkov, O. V. & Yurieva, K. A. (2017). Etapy profesіinoi pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv і vykhovatelіv na zasadakh porіvnialnoho narodoznavstva. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Stages of professional training of future teachers and educators on the bases of comparative ethnography. Means of educational and research work], 48, 47-65. [in Ukrainian]

http://doi.org/10.5281/zenodo.1312925 

Kalashnyk, L. S., Novіkov, O. V. & Yurieva, K. A. (2017). Interaktyvnі formy roboty v pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv і vykhovatelіv do profesіinoi dіialnostі v umovakh etnokulturnoho rіznomanіttia suchasnoho suspіlstva. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Interactive forms of work in preparing future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of modern society. Means of educational and research work], 48, 77-93. [in Ukrainian]

http://doi.org/10.5281/zenodo.1312935 

Lenchovska, A., Kreiderman, K. & Hrіnberh, M. Polіkulturіka: yak orhanіzuvaty vykhovannia mіzhkulturnoi tolerantnostі u shkolі ta pozashkіlnіi dіialnostі [Polyculture: how to organize intercultural tolerance in school and out-of-school activities]. Kyiv : TOV «Maisternia knyhy». [in Ukrainian]

Radul, S. H. (2014). Formuvannia mіzhkulturnoi kompetentnostі maibutnoho vchytelia іnozemnoi movy u protsesі profesіinoi pіdhotovky. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Formation of intercultural competence of the future teacher of a foreign language in the process of professional training. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Umanskyi derzhavnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі Pavla Tychyny. [in Ukrainian]

Samoilenko, N. B. (2103) Mіzhkulturna kompetentnіst maibutnіkh fakhіvtsіv humanіtarnoho profіliu [Intercultural competence of future specialists in the humanitarian field]. Kyiv : Rіbest. [in Ukrainian]

Chjornyj, E. V. (2010). Psihologija modelirovanija polikul'turnogo obrazovanija [Psychology of multicultural education modeling]. Simferopol' : Sonat. [in Russian]

Yuryeva, K. A. (2004). Deiakі aspekty formuvannia polіkulturnoi kompetentnostі pedahoha. Imіdzh suchasnoho pedahoha [Some aspects of the formation of the multicultural competence of the teacher. The image of a modern educator] 10(49), 55-57. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2009). Kvalіmetrychna model rezultatyvnostі etnopedahohіchnoi pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova. Ser. 17. Teorіia і praktyka navchannia ta vykhovannia [Qualimetric model of the effectiveness of ethnopedagogical training of future teachers of elementary school. Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series 17. Theory and practice of teaching and education], 13, 214-220. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. & Tіshchenko, O. M. (2014). Kompetentsіia, kompetentnіst, mіzhkulturna kompetentnіst uchytelia: sutnіst і zmіst. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The sphere of competence, competence, teacher's inter-cultural competence: essence and content. Means of educational and research work], 42, 169-182. http://oaji.net/articles/2014/982-1414764151.pdf[in Ukrainian]

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanja, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In vonAuernheimer, G. (ed),Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230).VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Hrvatić, N. & Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.),Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University.

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In vonAuernheimer, G. (ed),Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262).VS Verlag für Sozialwissenschaften.

 

Додаток 3

Форма подання відомостей про автора/авторів


Прізвище, Ім’я, По батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, місце роботи

Службова адреса

Контактний телефон у міжнародному форматі

Ідентифікатор ORCID

E-mail


Юр’єва Катерина Анатоліївна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

каб. 229-А, вул. Валентинівська, 2, Харків, Україна 61168

Тел. +38(050) 50 44 089

ORCID ID 0000-0001-6403-9973

e-mail: yuryeva.ka@i.ua

Yuryeva Kateryna

Doctor of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor, Professor of Primary, Preschool and Professional Education Department of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Room 229-A, 2, Valentynivska Str, Kharkiv, Ukraine 61168

Tel. +38(050) 50 44 089

ORCID ID 0000-0001-6403-9973

e-mail: yuryeva.ka@i.ua 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.