Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Засоби навчальної та науково-дослідної роботи?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

До друку у збірнику «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» приймаються оригінальні статті з педагогічних наук, що ніколи до цього не публікувалися й не знаходяться на розгляді в редакціях інших збірників та журналів.

Збірник «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи» виходить двічі на рік. Прийом матеріалів у перший річний випуск – до 01.04, у другий річний випуск – до 01.09 щорічно.

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття має складатися з логічно пов’язаних розділів. Структурні елементи статті мають бути виділені жирним шрифтом і починатися з абзацу.

Структура рукопису:

Заголовок рукопису складається з коду УДК, ініціалів і прізвища (прізвищ) автора (авторів), назви статті.

Після заголовку розміщуються ідентичні за змістом тексти анотацій українською, російською, англійською мовами (без слів «Антоція», «Аннотация», «Annotation»). Анотація відображує тематику роботи й містить стислу інформацію про основні положення наукової статті: актуальність, мета, завдання, висновки, перспектива дослідження. В анотації слід уникати:

-       фраз, що дублюють назву роботи;

-       загальних слів, зайвих ввідних фраз (наприклад, «автор статті розглядає…»), складних граматичних і стилістичних конструкцій;

-       загальновідомих положень;

-       відомостей історіографічного характеру, якщо вони не утворюють основний зміст роботи.

Обсяг анотації – 1000–1500 знаків з пробілами. Після анотацій розміщуються ключові слова (п’ять–шість слів).

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими й практичними завданнями.

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.

Формулювання мети статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Література

Статті, що не відповідають вищенаведеним вимогам ДАК України, до розгляду не приймаються.

Технічні вимоги до рукопису:

Формат:

Електронний файл у форматі Microsoft Word (.doc, .docх) або Rich Text Format (.rtf) і в роздрукованому вигляді для вичитування

Обсяг:

7–12 сторінок формату А4 (210*297 мм)

Параметри комп’ютерного набору:

Шрифт Times New Roman

Кегль 14 (список літератури, вміст таблиць – 12)

Міжрядковий інтервал 1,5

Середня кількість знаків у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Слова відділяються одне від одного одним пробілом.

Перед розділовими знаками (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою знак оклику, знак запитання) у тексті пробіл не ставиться.

При наборі слід розрізняти дефіс і коротке тире.

Дефіс (як у слові «науково-педагогічний») позначається одним символом «-» без пробілів з обох боків.

Коротке тире позначається символом «–» і відділяється з обох боків пробілами.

І в заголовку, і в тексті ініціали набирають перед прізвищем і відділяють від нього (а також два ініціали між собою) нерозривним пробілом, що в програмі Word Microsoft Office вводиться натисканням комбінації клавіш (Shift+Ctrl+пробіл)

Параметри сторінки

Береги:

вгорі –20 мм

знизу –20 мм

зліва –30 мм

справа –10 мм

Береги встановлюються за допомогою функції «Розмітка сторінки»: поля → звичайні.

Встановлювати береги через функцію «Абзац» (відступи та інтервали) неприпустимо!

Вирівнювання тексту

УДК – по лівому краю

Ініціали та прізвища авторів – по правому краю

Назва статті – по центру

Вирівнювати фрагменти тексту по центру чи по правому краю за допомогою пробілів або клавіші табуляції неприпустимо!

Текст – по ширині сторінки.

Абзацний відступ

Основний текст, анотації, ключові слова –12,5 мм

(абзац → відступи та інтервали → перший рядок → відступ →1,25 см→ ok)

Встановлювати абзацний відступ пробілами чи за допомогою клавіші табуляції неприпустимо!

УДК та назва статті – без абзацного відступу.

Анотації

Набираються курсивом з абзацного відступу

Ілюстрації

Оформлюються відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Таблиці

Оформлюються відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Посилання на джерела

У тексті наводяться у квадратних дужках: [5], [5, с. 26], [5; 7–9; 12, с. 31]

Цитати в тексті позначаються парними «ламаними» лапками: « … ».

Список літератури

Має заголовок: ЛІТЕРАТУРА (великі літери, напівжирний шрифт, без крапки).

Складається в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів з видавничої і бібліотечної справи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Набирається 12 кеглем.

Бібліографічний опис іншомовних джерел здійснюється відповідно до критеріїв журналів, що входять до науково-метричних баз даних (SCOPUS, Web of Science тощо). Обов’язково вказувати всіх авторів статті, книги тощо.

У бібліографічному описі джерел як знак приписаної пунктуації використовують лише довге тире « — », виділене з обох боків пробілами, що в програмі Word Microsoft Office вводиться натисканням комбінації клавіш Alt+Ctrl+Num–.

На кожне джерело списку має бути посилання в тексті.

Автоматичний перенос слів

Відсутній

Автоматична нумерація сторінок – Відсутня  

Порядок оформлення статті:

Перший рядок – УДК, вирівнювання по лівому краю

Другий рядок,– ініціали та прізвище автора, напівжирним шрифтом вирівнювання по правому краю (авторів через кому).

Через рядок – назва статті напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру без абзацного відступу.

Через рядок – анотація українською мовою курсивом, з абзацу, вирівнювання по ширині сторінки.

Наступний рядок – ключові слова (заголовок «Ключові слова» – напівжирним курсивом, інше – курсивом), з абзацу, вирівнювання по ширині сторінки.

Через рядок – анотація російською мовою.

Наступний рядок – ключові слова російською мовою.

Через рядок – анотація англійською мовою.

Наступний рядок – ключові слова англійською мовою.

Через рядок – текст статті звичайним шрифтом, з абзацу, вирівнювання по ширині сторінки.

Наступний рядок – заголовок «ЛІТЕРАТУРА», великі літери, напівжирним шрифтом, вирівнювання по ширині сторінки, з абзацу, без крапки.

Наступний рядок – список використаних джерел в алфавітному порядку, кегль 12.

Приклади бібліографічного опису іншомовних джерел:

 1. Chu S., Hollberg L., Bjorkholm J., Cable A. and Ashkin A., Three-dimensional viscous confinement and cooling of atoms by resonant radiation pressure, Phys. Rev. Lett., 55, 48 (1985).
 2. Dzedolik I. V., Karakchieva O. Polariton spectrum in nonlinear dielectric medium, e-print arXiv:1212.0100 (2012).
 3. Kalkuta S. A., Timoshevskii A. N., Ab-initio simulation of the atomic structure and distribution of vacancies in the LaxCe1/2-xLixTiO3 ionic conductor, Abstracts of International Conference “Functional Materials” (DIP, Simferopol, 2011), p. 61.
 4. Galton F., English Men of Science: Their Nature and Nurture, 270 p. (Macmillan, London, 1874).
 5. Ploss H. H. und Renz B., Das Kind in Brauch und Sitte der Völker, Bd. 1–2. (Grieben's Verlag, Leipzig, 1911–1912).

До статті додаються відомості про автора за схемою:

-         Прізвище, ім’я, по батькові українською мовою

-         Прізвище, ім’я латиницею

-         Науковий ступінь українською мовою

-         Науковий ступінь англійською мовою

-         Вчене звання українською мовою

-         Вчене звання англійською мовою

-         Місце роботи українською мовою

-         Місце роботи англійською мовою

-         Посада українською мовою

-         Посада англійською мовою

-         Контактні телефони

-         E-mail (обов’язково!)

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.