ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Л. С. Калашник, О. В. Новіков, К. А. Юр'єва

Анотація


Висвітлено реалізацію проектно-пошукових методів організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів і вихователів, спрямованих на комплексне формування всіх складників готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в сучасному етнокультурно розмаїтому соціумі – особистісного, когнітивного, діяльнісного. Індивідуальні й групові проектні методи навчально-пізнавальної діяльності було експериментально запроваджено під час вивчення курсів порівняльного народознавства та порівняльної етнопедагогіки. В експериментальній групі Е1, де було впроваджено індивідуальну проектну роботу, позитивна динаміка виявлена: щодо особистісного складника – 41,6% для достатнього рівня (18,1% в контрольній групі К1) і 1,8% для випереджувального рівня (0,8% в групі К1); щодо когнітивного складника – 53,4% для достатнього рівня (9,1% в групі К1) і 10,0% для випереджувального рівня (3,8% в групі К1); щодо діяльнісного складника – 46,2% для достатнього рівна (7,2% в групі К1) і 7,2% для випереджувального рівня (2,3% в групі К1). В експериментальні групі Е2, де поряд із індивідуальною, було організовано і групову проектну роботу, позитивна динаміка становить: щодо особистісного складника – 49,7% для достатнього рівня (21,3% в контрольній групі К2) і 4,3% для випереджувального рівня (1,5% в групі К2); щодо когнітивного складника – 58,3% для достатнього рівня (7,6% в групі К2) і 9,5% для випереджувального рівня (4,5% в групі К2); щодо діяльнісного складника – 52,1% для достатнього рівна (22,7% в групі К2) і 7,1% для випереджувального рівня (3,0% в групі К2). Результати педагогічного експерименту дають всі підстави стверджувати, що запропоновані зміни методики підготовки майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, а саме залучення студентів до індивідуальної і групової пошуково-проектної діяльності етнографічної спрямованості, сприяє підвищенню результативності означеного процесу. При цьому бачимо суттєвіші зрушення за когнітивним й діяльнісним складниками в порівнянні з особистісним.

Ключові слова: майбутні вчителі і вихователі, готовність до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття суспільства, міжкультурна компетентність, пошуково-проектна діяльність, індивідуальні проекти, групові проекти, експеримент.

 

The realization of project-search methods of the learning and cognitive activity organization of future teachers and educators aimed at the complex formation of all future teachers’ readiness components for the professional activity in the contemporary ethnic-cultural diverse social medium – personalized, cognitive, and active. Individual and group project methods of learning and cognitive activity have been experimentally introduced during the study of comparative ethnography and comparative ethno pedagogics courses. In the experimental group Е1, where the project work was introduced, the positive dynamics was revealed: as for the personalized component – 41.6% for the satisfactory level (18.1% in the control group К1) and 1.8% for the advanced level (0.8% in the control group К1); as for the cognitive component – 53.4% for the satisfactory level (9.1% in the control group К1) and 10.0% for the advanced level (3.8% in the control group К1); as for the activity component – 46.2% for the satisfactory level (7.2% in the control group К1) and 7.2% for the advanced level (2.3% in the control group К1). In the experimental group Е2, where along with individual there was organized group project work, the positive dynamics is: as for the personalized component – 49/7% for the satisfactory level (21.3% in the control group К2) and 4.3% for the advanced level (1.5% in the control group К2); as for the cognitive component – 58,3% for the satisfactory (7.6% in the control group К2) and 9.5% for the advanced level (4.5% in the control group К2);as for active component – 52.1% for the satisfactory (22.7% in the control group К2) and 7.1% for the advanced level (3.0% in the control group К2). The pedagogical experiment results provide all reasons to state that the proposed methodology changes in the preparing of future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of the contemporary society in particular engagement of students into the individual and group project-search activity of ethnic-cultural orientation, facilitates the performance increase of the introduced process. Along with this we notice meaningful progress as for the cognitive component in comparison with personalized one.

Key words: future teachers and educators, readiness for professional activity in the conditions of ethnic cultural diversity of the society, intercultural competence, interactive methods, training, experiment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Войтенко, О. (2010). Учнівський проект з громадянської освіти «Хто твої сусіди». У Ленчовська, А., Крейдерман, К., Грінберг, М. Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності (сс. 285-307). Київ : ТОВ "Майстерня книги".

Волик, Л. В. (2005). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів. (Дис. ... канд. пед. наук). Київ : Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.

Гуренко, О. І. (2005). Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища. (Дис. … канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Гриньова, В. М., Новіков, О. В., Юр’єва, К. А. (2017). Етапи професійної підготовки майбутніх учителів і вихователів на засадах порівняльного народознавства. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 47-65.

Калашник, Л. С., Новіков, О. В., Юр’єва, К. А. (2017). Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 77-93.

Ленчовська, А., Крейдерман, К., Грінберг, М. Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності. Київ : ТОВ "Майстерня книги".

Радул, С. Г. (2014). Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки. (Дис. ... канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Самойленко, Н. Б. (2103) Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Київ : Рібест.

Чёрный, Е. В. (2010). Психология моделирования поликультурного образования. Симферополь : Сонат.

Юр’єва, К. А. (2004). Деякі аспекти формування полікультурної компетентності педагога. Імідж сучасного педагога, 10(49), 55-57.

Юр’єва, К. А. (2009а). Дослідження готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах поліетнічного соціуму. Гуманізація навчально-виховного процесу, ХLV, 145-150.

Юр’єва, К. А. (2009b). Кваліметрична модель результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання, 13, 214-220.

Юр’єва, К. А. (2016). Порівняльна етнопедагогіка в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Харків : Вид. Рожко С. Г.

Юр’єва, К. А., Новіков, О. В., Ячина, Т. М. (2017). Робота з моральними дилемами в процесі формування міжкультурної компетентності майбутніх педагогів. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 120-133.

Юр’єва, К. А., Тіщенко, О. М. (2014). Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 42, 169-182.

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanja, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hrvatić, N., Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University.

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

REFERENCES

Voitenko, O. (2010). Uchnіvskyi proekt z hromadianskoi osvіty "Khto tvoi susіdy" [Student Citizenship Education Project "Who Are Your Neighbors"]. In Lenchovska, A., Kreiderman, K., Hrіnberh, M. Polіkulturіka: yak orhanіzuvaty vykhovannia mіzhkulturnoi tolerantnostі u shkolі ta pozashkіlnіi dіialnostі [Polyculture: how to organize intercultural tolerance in school and out-of-school activities] (ss. 285-307). Kyiv : TOV «Maisternia knyhy». [in Ukrainian]

Volyk, L. V. (2005). Pіdhotovka maibutnіkh uchytelіv pochatkovoi shkoly do polіkulturnoho vykhovannia uchnіv. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Preparation of future primary school teachers for multicultural upbringing of students. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kyiv : Instytut pedahohіky і psykholohіi profesіinoi osvіty NAPN Ukrainy. [in Ukrainian]

Hurenko, O. I. (2005). Formuvannia etnokulturnoi kompetentnostі studentіv pedahohіchnoho unіversytetu v umovakh polіetnіchnoho seredovyshcha. (Dys. … kand. ped. nauk) [The forming of ethnic-cultural competence of Teacher’s Training University’s students in condition of polyethnic field. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kharkіvskyi natsіonalnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі H. S. Skovorody. [in Ukrainian]

Hrynova, V. M., Novіkov, O. V., Yurieva, K. A. (2017). Etapy profesіinoi pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv і vykhovatelіv na zasadakh porіvnialnoho narodoznavstva. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Stages of professional training of future teachers and educators on the bases of comparative ethnography. Means of educational and research work], 48, 47-65. [in Ukrainian]

Kalashnyk, L. S., Novіkov, O. V., Yurieva, K. A. (2017). Interaktyvnі formy roboty v pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv і vykhovatelіv do profesіinoi dіialnostі v umovakh etnokulturnoho rіznomanіttia suchasnoho suspіlstva. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Interactive forms of work in preparing future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of modern society. Means of educational and research work], 48, 77-93. [in Ukrainian]

Lenchovska, A., Kreiderman, K., Hrіnberh, M. Polіkulturіka: yak orhanіzuvaty vykhovannia mіzhkulturnoi tolerantnostі u shkolі ta pozashkіlnіi dіialnostі [Polyculture: how to organize intercultural tolerance in school and out-of-school activities]. Kyiv : TOV «Maisternia knyhy». [in Ukrainian]

Radul, S. H. (2014). Formuvannia mіzhkulturnoi kompetentnostі maibutnoho vchytelia іnozemnoi movy u protsesі profesіinoi pіdhotovky. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Formation of intercultural competence of the future teacher of a foreign language in the process of professional training. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Umanskyi derzhavnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі Pavla Tychyny. [in Ukrainian]

Samoilenko, N. B. (2103) Mіzhkulturna kompetentnіst maibutnіkh fakhіvtsіv humanіtarnoho profіliu [Intercultural competence of future specialists in the humanitarian field]. Kyiv : Rіbest. [in Ukrainian]

Chjornyj, E. V. (2010). Psihologija modelirovanija polikul'turnogo obrazovanija [Psychology of multicultural education modeling]. Simferopol' : Sonat. [in Russian]

Yuryeva, K. A. (2004). Deiakі aspekty formuvannia polіkulturnoi kompetentnostі pedahoha. Imіdzh suchasnoho pedahoha [Some aspects of the formation of the multicultural competence of the teacher. The image of a modern educator] 10(49), 55-57. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2009a). Doslіdzhennia hotovnostі vchytelіv pochatkovykh klasіv do roboty v umovakh polіetnіchnoho sotsіumu. Humanіzatsіia navchalno-vykhovnoho protsesu [Study of the readiness of primary school teachers to work in a multi-ethnic society. Humanization of the educational process], ХLV, 145-150. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2009b). Kvalіmetrychna model rezultatyvnostі etnopedahohіchnoi pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova. Ser. 17. Teorіia і praktyka navchannia ta vykhovannia [Qualimetric model of the effectiveness of ethnopedagogical training of future teachers of elementary school. Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series 17. Theory and practice of teaching and education], 13, 214-220. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2016). Porіvnialna etnopedahohіka v profesіinіi pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv [Comparative ethnopedagogy in the training of elementary school future teachers]. Kharkіv : Vyd. Rozhko S. H. [in Ukrainian]

Yurieva, K. A., Novіkov, O. V., Yachyna, T. M. (2017). Robota z moralnymy dylemamy v protsesі formuvannia mіzhkulturnoi kompetentnostі maibutnіkh pedahohіv. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Work with moral dilemmas in the process of forming the intercultural competence of future teachers. Means of educational and research work], 48, 120-133. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A., Tіshchenko, O. M. (2014). Kompetentsіia, kompetentnіst, mіzhkulturna kompetentnіst uchytelia: sutnіst і zmіst. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The sphere of competence, competence, teacher's inter cultural competence: essence and content. Means of educational and research work], 42, 169-182. [in Ukrainian]

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanja, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hrvatić, N., Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University.

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1313003

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.