РОБОТА З МЕДІАТЕКСТАМИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОГО НАРОДОЗНАВСТВА

К. А. Юр'єва, О. В. Новіков, Т. М. Ячина

Анотація


Схарактеризовано хід експериментального використання медіатекстів різної природи та різного змісту в процесі формування міжкультурної компетентності майбутніх педагогів. Розкрито різні форми і методи роботи з медіатекстами в процесі формування міжкультурної компетентності на засадах порівняльного народознавства: кіно-клуб, «перевернутий клас», аксіологічно-етнографічний аналіз тощо. Виявлено можливості деяких мережевих ресурсів (добірка коротких документальних фільмів «Гордість України», проект «Колискові світу» від MetronomFilmsComp, документальний серіал «Світ навиворіт» та ін.) щодо формування складників міжкультурної компетентності майбутніх учителів і вихователів. В експериментальній групі Е3, де було впроваджено роботу з медіатекстами, позитивна динаміка виявлена: щодо особистісного складника міжкультурної компетентності майбутніх учителів і вихователів – на рівні 55,3% для достатнього рівня (41,6% в групі Е1, 49,7% в групі Е2, 18,8% в контрольній групі К3) і 5,5% для випереджувального рівня (1,8% в групі Е1, 4,3% в групі Е2, 1,5% у групі К3); щодо когнітивного складника досліджуваної компетентності – 65,7% для достатнього рівня (53,4% в групі Е1, 58,3% в групі Е2, 9% у групі К3) і 11,4% для випереджувального рівня (10% в групі Е1, 9,5% в групі Е2, 3% в групі К3). Результати педагогічного експерименту дають всі підстави стверджувати, що робота з медіатекстами сприяє розвитку особистісного та когнітивного складників міжкультурної компетентності майбутніх педагогів.

Ключові слова: майбутні вчителі і вихователі, готовність до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття суспільства, міжкультурна компетентність, особистісний складник міжкультурної компетентності, когнітивний складник міжкультурної компетентності, медіатекст, мережеві ресурси, експеримент.

 

The flow of experimental media texts use of different nature and different contents in the process of future teachers’ intercultural competence formation has been characterized. Different forms and methods of working with media texts in the process of intercultural competence formation have been revealed on the grounds of comparative ethnography: film-club, “flipped class”, axiologic-ethnographic analysis and so on. Possibilities of certain network resources (the set of short documentaries “Pride of Ukraine”, “Lullabies of the World” by MetronomFilmsComp, “The World Inside-out” documentary series and others) as for the components formation of future teachers’ and educators’ intercultural competence have been revealed. In the experimental group Е3, where the work with media texts was introduced, positive dynamics has been revealed: as for the personalized component of future teachers’ and educators’ intercultural competence on the level of 55.3% for satisfactory level (41.6% in the group Е1, 49.7% in the groupЕ2, 18.8% n the control group К3) and 5.5% for the advanced level (1.8% in the groupЕ1, 4.3% in the groupЕ2, 1.5% in the group К3); as for the cognitive component of the researched competency – 65.7% for the satisfactory level (53.4% in the group Е1, 58.3% in the group Е2, 9% in the group К3) and 11.4% for the advanced level (10% in the group Е1, 9.5% in the group Е2, 3% in the group К3). The pedagogical experiment results provide all the reasons to state, that the work with media texts facilitates the development of the personalised and cognitive components of the intercultural competence of future pedagogues.

Key words: future teachers and educators, the professional activity readiness in the conditions of ethnic cultural diversity of the society, intercultural competence, personalised component of intercultural competence, media text, network resources, experiment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бусел, В. Т. (Укл. і ред.). (2009). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь : ВТФ "Перун".

Верховна Рада України. (1996). Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Отримано з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Волик, Л. В. (2005). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів. (Дис. ... канд. пед. наук). Київ : Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.

Гуренко, О. І. (2005). Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища. (Дис. … канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Гриньова, В. М. (2015). Педагогічна культура майбутнього вчителя – організатора міжкультурної взаємодії школярів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, 1, 130-133.

Доктор Комаровский. (2015, червень, 05). Колыбельные песни в исполнении певца и композитора Павла Табакова. [Відео]. Отримано з https://youtu.be/JmJnmixJBbg

Калашник, Л. С., Новіков, О. В., Юр’єва, К. А. (2017). Інтерактивні форми роботи в підготовці майбутніх учителів і вихователів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 77-93.

Мир наизнанку. (2015, травень, 10). Латинская Америка. Знакомство с Мексикой. [відео]. Получено с https://youtu.be/gX2-TzGPXoI

Потапова, В., Скрипник, О. (2013). Как организовать дискуссию по фильму? Киев : ФОП "Рябоконь".

Радул, С. Г. (2014). Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки. (Дис. ... канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Самойленко, Н. Б. (2103) Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Київ : Рібест.

Солдатова, Г. У., Макарчук, А. В. Может ли "другой" стать другом? : тренинг по профилактике ксенофобии. (2006). М. : Генезис.

Солдатова, Г. У., Шайгерова, Л. А., Шарова, О. Д. (2000) На пути к толерантному сознанию. М. : Смысл.

Чёрный, Е. В. (2010). Психология моделирования поликультурного образования. Симферополь : Сонат.

Юр’єва, К. А. (2004). Деякі аспекти формування полікультурної компетентності педагога. Імідж сучасного педагога, 10(49), 55-57.

Юр’єва, К. А. (2009а). Дослідження готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах поліетнічного соціуму. Гуманізація навчально-виховного процесу, ХLV, 145-150.

Юр’єва, К. А. (2009b). Кваліметрична модель результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання, 13, 214-220.

Юр’єва, К. А. (2016). Порівняльна етнопедагогіка в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Харків : Вид. Рожко С. Г.

Юр’єва, К. А., Тіщенко, О. М. (2014). Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 42, 169-182.

Юр’єва, К. А., Новіков, О. В., Ячина, Т. М. (2017). Робота з моральними дилемами в процесі формування міжкультурної компетентності майбутніх педагогів. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 120-133.

канал (2015, листопад, 25). Гордість України. Українська колискова, яка вплинула на світовий музичний хіт. [Відео]. Отримано з https://youtu.be/-bE932fch9c

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanja, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hrvatić, N., Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University.

KOZA MEDIA. (2015, червень, 10). ІІІ Всеукраїнська виставка народної ляльки [Відео]. Отримано з https://youtu.be/KpxXNiSawog

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

MetronomFilmsComp. (2013, жовтень, 02a). Lullaby of Armenia [Video]. Retrieved from https://youtu.be/i1J9nJmbo2M

MetronomFilmsComp. (2013, жовтень, 02b) Lullabies of the World [collection of animated films]. Retrieved from https://www.youtube.com/user/MetronomeFilmsComp

MetronomFilmsComp. (2013, жовтень, 03). Mexican lullaby. [Video]. Retrieved from https://youtu.be/foYbOJe0cLU

MetronomFilmsComp. (2015, серпень, 27). Azerbaijan Lullaby. [Video]. Retrieved from https://youtu.be/krALGaKykFM

Tadmor, Е., Nattiv, G. (2008, лютий, 05). Strangers (2004). [Short film]. Retrieved from https://youtu.be/RpjHSiQLPmA

REFERENCES

Busel, V. T. (Ukl. і red.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpіn : VTF "Perun". [in Ukrainian]

Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). Konstytutsіia Ukrainy : Zakon vіd 28.06.1996 № 254k/96-VR. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr

Volyk, L. V. (2005). Pіdhotovka maibutnіkh uchytelіv pochatkovoi shkoly do polіkulturnoho vykhovannia uchnіv. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Preparation of future primary school teachers for multicultural upbringing of students. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kyiv : Instytut pedahohіky і psykholohіi profesіinoi osvіty NAPN Ukrainy. [in Ukrainian]

Hurenko, O. I. (2005). Formuvannia etnokulturnoi kompetentnostі studentіv pedahohіchnoho unіversytetu v umovakh polіetnіchnoho seredovyshcha. (Dys. … kand. ped. nauk) [The forming of ethnic-cultural competence of Teacher’s Training University’s students in condition of polyethnic field. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kharkіvskyi natsіonalnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі H. S. Skovorody. [in Ukrainian]

Hrynova, V. M. (2015). Pedahohіchna kultura maibutnoho vchytelia – orhanіzatora mіzhkulturnoi vzaiemodіi shkoliarіv. Naukovyi vіsnyk Pіvdennoukrainskoho natsіonalnoho pedahohіchnoho unіversytetu іm. K.D. Ushynskoho [Pedagogical culture of the future teacher - organizer of intercultural interaction of schoolchildren. Scientific Herald of the Southern Ukrainian National Pedagogical University named after. K.D. Ushinskogo], 1, 130-133. [in Ukrainian]

Doktor Komarovskyi. (2015.06.05). Kolybelnye pesny v yspolnenyy pevtsa y kompozytora Pavla Tabakova [Lullaby songs performed by the singer and composer Pavel Tabakov]. [Vіdeo]. Retrieved from https://youtu.be/JmJnmixJBbg [in Russian]

Kalashnyk, L. S., Novіkov, O. V., Yurieva, K. A. (2017). Interaktyvnі formy roboty v pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv і vykhovatelіv do profesіinoi dіialnostі v umovakh etnokulturnoho rіznomanіttia suchasnoho suspіlstva. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Interactive forms of work in preparing future teachers and educators for professional activity in the conditions of ethno-cultural diversity of modern society. Means of educational and research work], 48, 77-93. [in Ukrainian]

Mir naiznanku. (2015, May, 10). Latinskaja Amerika. Znakomstvo s Meksikoj [Latin America. Introduction to Mexico] [vіdeo]. Retrieved from https://youtu.be/gX2-TzGPXoI [in Russian]

Potapova, V., Skripnik, O. (2013). Kak organizovat' diskussiju po fil'mu? [How to organize a discussion on the film?]. Kiev : FOP "Rjabokon' ". [in Russian]

Radul, S. H. (2014). Formuvannia mіzhkulturnoi kompetentnostі maibutnoho vchytelia іnozemnoi movy u protsesі profesіinoi pіdhotovky. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Formation of intercultural competence of the future teacher of a foreign language in the process of professional training. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Umanskyi derzhavnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі Pavla Tychyny. [in Ukrainian]

Samoilenko, N. B. (2103) Mіzhkulturna kompetentnіst maibutnіkh fakhіvtsіv humanіtarnoho profіliu [Intercultural competence of future specialists in the humanitarian field]. Kyiv : Rіbest. [in Ukrainian]

Soldatova, G. U., Makarchuk, A. V. Mozhet li "drugoj" stat' drugom? : trening po profilaktike ksenofobii [Can the "other" become a friend? : training on the prevention of xenophobia]. (2006). M. : Genezis. [in Russian]

Soldatova, G. U., Shajgerova, L. A., Sharova, O. D. (2000) Na puti k tolerantnomu soznaniju [Towards a Tolerant Consciousness]. M. : Smysl. [in Russian]

Chjornyj, E. V. (2010). Psihologija modelirovanija polikul'turnogo obrazovanija [Psychology of multicultural education modeling]. Simferopol' : Sonat. [in Russian]

Yuryeva, K. A. (2004). Deiakі aspekty formuvannia polіkulturnoi kompetentnostі pedahoha. Imіdzh suchasnoho pedahoha [Some aspects of the formation of the multicultural competence of the teacher. The image of a modern educator], 10(49), 55-57. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2009a). Doslіdzhennia hotovnostі vchytelіv pochatkovykh klasіv do roboty v umovakh polіetnіchnoho sotsіumu. Humanіzatsіia navchalno-vykhovnoho protsesu [Study of the readiness of primary school teachers to work in a multi-ethnic society. Humanization of the educational process], ХLV, 145-150. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2009b). Kvalіmetrychna model rezultatyvnostі etnopedahohіchnoi pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova. Ser. 17. Teorіia і praktyka navchannia ta vykhovannia [Qualimetric model of the effectiveness of ethnopedagogical training of future teachers of elementary school. Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series 17. Theory and practice of teaching and education], 13, 214-220. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2016). Porіvnialna etnopedahohіka v profesіinіi pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv [Comparative ethnopedagogy in the training of elementary school future teachers]. Kharkіv : Vyd. Rozhko S. H. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A., Tіshchenko, O. M. (2014). Kompetentsіia, kompetentnіst, mіzhkulturna kompetentnіst uchytelia: sutnіst і zmіst. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The sphere of competence, competence, teacher's inter cultural competence: essence and content. Means of educational and research work], 42, 169-182. [in Ukrainian]

Yurieva, K. A., Novіkov, O. V., Yachyna, T. M. (2017). Robota z moralnymy dylemamy v protsesі formuvannia mіzhkulturnoi kompetentnostі maibutnіkh pedahohіv. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Work with moral dilemmas in the process of forming the intercultural competence of future teachers. Means of educational and research work], 48, 120-133. [in Ukrainian]

kanal (2015, November, 25). Hordіst Ukrainy. Ukrainska kolyskova, yaka vplynula na svіtovyi muzychnyi khіt [Pride of Ukraine. Ukrainian lullaby that influenced the world musical hit]. [Video]. Retrieved from https://youtu.be/-bE932fch9c [in Ukrainian]

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanja, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hrvatić, N., Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University Kherson.

KOZA MEDIA. (2015, June, 10). III Vseukrainska vystavka narodnoi lialky [III All-Ukrainian exhibition of folk dolls]. [Video]. Retrieved from https://youtu.be/KpxXNiSawog

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

MetronomFilmsComp. (2013, October, 02a). Lullaby of Armenia [Video]. Retrieved from https://youtu.be/i1J9nJmbo2M

MetronomFilmsComp. (2013, October, 02b). Lullabies of the World [collection of animated films]. Retrieved from https://www.youtube.com/user/MetronomeFilmsComp.

MetronomFilmsComp. (2013, October, 03). Mexican lullaby. [Video]. Retrieved from https://youtu.be/foYbOJe0cLU

MetronomFilmsComp. (2015, August, 27). Azerbaijan Lullaby. [Video]. Retrieved from https://youtu.be/krALGaKykFM

Tadmor, Е., Nattiv, G. (2008, February, 05). Strangers (2004). [Short film]. Retrieved from https://youtu.be/RpjHSiQLPmA
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1320011

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.