ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ БУЛАХОВСЬКИЙ (до 125-річчя від дня народження)

Т. Ю. Лисиченко

Анотація


Статтю присвячено науковому доробку видатного мовознавця ХХ ст., одного з найвагоміших представників Харківської філологічної школи Леоніда Арсенійовича Булаховського. У контексті історичної спадковості світового лінгвістичного дискурсу характеризується творчий шлях ученого, аналізуються різноаспектні дослідження ним

мовного ресурсу.

Ключові слова: Харківська філологічна школа, загальне мовознавство, славістика, еволюція мови, історичний коментар, мова художньої літератури.

 

Статья посвящена научному наследию выдающегося языковеда ХХ в., одного из наиболее значимых представителей Харьковской филологической школы Леонида Арсеньевича Булаховского. В контексте исторической наследственности мирового лингвистического дискурса характеризуется творческий путь ученого, анализируются разноаспектные исследования ним языкового ресурса.

Ключевые слова: Харьковская филологическая школа, общее языковедение, славянские языки, славистика, эволюция языка, исторический комментарий, язык художественной литературы.

 

The article is devoted to the outstanding linguist of the twelfth century Leonid Bulahovs’ky. The scientist’s creative development is characterized and his many-perspective research of language resource is analyzed in the context of historical heredity of world linguistic discourse.

Keywords: Kharkiv philological school, Slavonic studies, general linguistics, evolution of languages, historical commentary, the language of belles-lettres.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Білецький Ол. Українська мова. Підручник для старшого концентру трудових шкіл. П’ятий рік / Ол. Білецький, Л. Булаховській, Ол. Парадиський, М. Сулима. — Вид. друге, стереотипне. — К. : Державне видавництво України, 1928. — 108 с.

Білецький Ол. Методичні уваги для вчителя старшого концентру трудшколи. Додаток до підручника «Українська мова» / Ол. Білецький, Л. Булаховській. — К. : Державне видавництво України, 1927. — 77 с.

Білодід І.К. Леонід Арсенійович Булаховський / І.К. Білодід. — К. : Наукова думка, 1968. — 80 с.

Булаховський Л.А. Вибрані праці в 5 т. / Ред. кол. І.К. Білодід, Ю.Л. Булаховська, Т.Б. Лукінова, О.С. Мельничук, О.М. Трубачів. — Т. 1. Загальне мовознавство. — К. : Наукова думка, 1975. — 495 с.

Булаховський Л.А. На путях материалистического языкознания / Л.А. Булаховский // Мовознавство. — К. : Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, Укр. мовноінформаційний фонд НАН України, 2010. — 4/5. — С. 5—13.

Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: [Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов] / Сост. Ю.А. Бельчиков; Предисл. Ю.В. Рождественского. — М. : Высш. школа, 1978. — 367 с. — С. 333.

Лукінова Т.Б. Академік Леонід Арсенійович Булаховській (до 50-річчя від дня смерті) / Т.Б. Лукінова // Мовознавство. — К. : Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, 2011. — № 6 (262). — С. 3—13.

Тихоненко О.В. Становлення норм офіційно-ділового стилю української мови у 20–30-ті рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олена Василівна Тихоненко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.