ЧИСЛОВИЙ РИТМ ТА МОТИВ РОЗДІЛЕНОСТІ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (на прикладі поетичних творів Генадія Айгі, Юрія Ряшенцева та Юлії Олефір)

Н. І. Самсоненко

Анотація


У статті розглядається один із різновидів морфологічного ритму – числовий ритм, що є явищем приблизно рівномірного чергування грамем однини із грамемами множини в рамках поетичного твору. Аналіз проведено на матеріалі окремих поетичних творів Геннадія Айгі, Юрія Ряшенцева та Юлії Олефір. Стверджується, що числовий ритм, що охоплює весь текст, сприяє актуалізації ідеї розділеності, граничності, бар’єрності, протиставлення, що в багатьох випадках у поетичному тексті реалізується мотивом розлуки чи розставання. Виділені мотиви в окремих випадках посилюються родовим ритмом, а саме – чергуванням грамем чоловічого та жіночого роду.

Ключові слова: поетичний текст, поетична морфологія, ритм, морфологічний ритм, числовий ритм, родовий ритм, однина, множина, розділеність.

 

The article considers the numeric rhythm as one of the subtypes of the morphological rhythm – a phenomenon that represents a wavy periodic alternation of certain morphological forms in the structure of a poem or its fragment. The actuality of the research is determined by insufficient study of the phenomenon of the numeric rhythm and its connection with the composition-thematic structure of the poetic work in modern linguistics. The purpose of the article is to analyse the texts with the numeric rhythm. The main tasks of the article are the identification of features and regularities of the numeric rhythm, as well as its connection with the composition-thematic structure of the poetic work. In the article it is proved (as a case study of the poetical works by Hennadii Ayhi, Yurii Riashentsev and Yulia Olefir) that the numeric rhythm as an alternation of singular and plural grammemes contributes to the actualization of the idea of separation, barrier, contrast or opposition, which often results in the motive of separation in a poetical work. It is asserted that in some cases the numeric rhythm is intensified by the gender rhythm, which is an alternation of grammemes of the masculine and feminine gender, in order to actualise the motive of a couple’s splitting up. At the same time, the absence of neuter gender grammemes is significant.

Key words: poetic text, poetic morphology, rhythm, morphological rhythm, numeric rhythm, gender rhythm, singular, plural, separation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Космеда Т. Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. Вип. 33. С. 103–107.

Мешонник А. Рифма и жизнь / пер. с фр. Ю. Маричик-Сьоли. М.: ОГИ, 2014. 400 с.

Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени): Монография. Харьков: НТМТ, 2012. 480 с.

Тарасов Л. Ф. Поэтическая речь (Типологический аспект). Харьков: «Вища школа», Изд-во при Харьк. ун-те, 1976. 140 с.

Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М.: Советский писатель, 1965. 301 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242915

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.