ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАУКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Світлана Доценко, Тетяна Собченко

Анотація


Актуальність теми статті зумовлена стрімким розвитком машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI), що стали ключовими факторами зростання та інновацій у всіх галузях та секторах освіти. Метою статті є аналіз сучасного розвитку штучного інтелекту в Україні та визначення шляхів впровадження штучного інтелекту в наукове та освітнє середовище закладів вищої освіти. Визначено, що історія штучного інтелекту розвивалася паралельно зі зростанням обчислювальної техніки та технологій баз даних. Представлено аналіз стану сучасного розвитку штучного інтелекту в Україні на законодавчому дер жавному рівні, зокрема проаналізовано Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 р. № 1556-р.), Національну стратегію розвитку штучного інтелекту в Україні 2021–2030 (ред. 2021) тощо. Розкрито суть поняття штучного інтелекту як набору технологій, які швидко розвиваються та можуть забезпечити нові форми взаємодії між викладачами та здобувачами освіти, допомогти викладачам усунути проблеми у навчанні, збільшити цикли зворотного зв’язку та підтримати викладачів. На основі визначення основних методів штучного інтелекту (класичний штучний інтелект, машинне навчання, штучна нейронна мережа, глибоке навчання) детально схарактеризовано популярні технології штучного інтелекту (обробка природної мови (НЛП), розпізнавання мови, розпізнавання та обробка зображень, автономні посередники, аналіз поведінки людини, інтелектуальний аналіз даних для прогнозування, машинна творчість). Визначено виклики, що пов’язані із впровадженням штучного інтелекту в наукове та освітнє середовище. Зроблено висновок про те, що штучний інтелект є одним з найефективніших інструментів, які освітяни та науковці можуть мати у своєму розпорядженні за умови професійного використання. Перспективами подальших досліджень є вивчення можливостей штучного інтелекту та його використання в освітньому середовищі закладів вищої освіти.


Ключові слова


штучний інтелект; машинне навчання; штучна нейронна мережа; глибоке навчання; заклади вищої освіти; наукове та освітнє середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Бисага Ю. М., Бєлов Д., Заборовський В. Штучний інтелект та авторські і суміжні права // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Право. 2023. Т. 2. Вип. № 76. С. 299–304. URL: http://visnykpravo.uzhnu.edu.ua/article/view/281766 (дата звернення: 25.11.2023).

Використання штучного інтелекту у вивченні іноземної мови здобувачами освіти / Майя Кадемія, Інесса Візнюк, Анна Поліщук, Сергій Долинний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. Вип. 63. С. 153–163. DOI: 10.31652/2412-1142-2022-63-153-163.

Голубенко І. І. Щодо авторського права на тексти створені за допомогою штучного інтелекту // Креативний простір. 2023. Вип. № 12. С. 58–59. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/57524/1/Holubenko_Shchodo_avtorskoho _prava_P58-59.pdf (дата звернення: 25.11.2023).

Карташова Л. А., Бойченко О. А. Штучний інтелект в освіті: актуальність підготовки педагогів у цьому напрямі // Матеріали XІV Міжнар. наук. конф. «Сучасні досягнення у науці та освіті» (26 верес. — 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль)). Хмельницький : ХНУ, 2019. C. 138–141.

Мар’єнко М., Коваленко В. Штучний інтелект та відкрита наука в освіті // Фізико-математична освіта : наук. журнал / Мін-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. Вип. 1 (38). С. 48–53. DOI: 10.31110/2413-1571-2023-038-1-007

Матвєєва К. В. Використання інструментів штучного інтелекту у написанні наукових досліджень: етичний аспект // Матеріали XIІI Міжнар. наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених «Наукова весна» (2 берез. 2023 р. м. Дніпро). НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. С. 246–248. URL: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/163925_2023-246-248.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 09.12.2023).

Національна стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні 2021-2030. (ред. 2021). Київ. URL: https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/12/Ukraine_National_Strategy_for_Development_of_Artificial_Intelligence_in_Ukraine_2021-2030.pdf (дата звернення: 25.10.2023).

Певень К., Хміль Н., Макогончук Н. Вплив штучного інтелекту на зміну традиційних моделей навчання та викладання: аналіз технологій для забезпечення ефективності індивідуальної освіти // Перспективи та інновації науки. 2023. Вип. № 11(29). С. 306–316. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5496 (дата звернення: 15.11.2023).

Пулькас Н., Яблонь Л. Конективізм і поняття штучного інтелекту // Освітні обрії. 2021. Т. 53. Вип. № 2. С. 22-25. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/5854 (дата звернення: 17.11.2023).

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні / Кабінет Міністрів України. Розпорядження від від 02 грудня 2020 р. № 1556-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitkushtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-s21220 (дата звернення: 17.11.2023).

Собченко Т., Желізняк О. Практичне використання цифрових сервісів в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти як педагогічна проблема // Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві. 2023. Т.3 (49). С.63–75. DOI:10.55643/ser.3.49.2023.501

Собченко Т. М., Желізняк О. А. Освітній потенціал масових відкритих онлайн курсів (МООС) у становленні фахівця // Наук. журнал Хортицької нац. академії. (Сер.: Педагогіка. Соціальна робота) [редкол. : В. В. Нечипоренко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2023. Вип. 2(9). DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-9-10

Собченко Т.М., Твердохліб Т.С. Диджиталізація сервісів у науково-педагогічних дослідженнях // Наук. Вісник Ужгород. ун-ту. Сер.: Педагогіка, соціальна робота. 2021. Вип. 2(49). С. 203–207. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.203-207

Собченко Т.М. Цифрові застосунки в науково-дослідницькій діяльності. Цифрова трансформація професійної підготовки фахівців в умовах застосування SMART-освітніх технологій: стан, проблеми, перспективи // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Харків, 29-30 листоп. 2023 р.). Харків : Комунальне підприємство «Міська друкарня», 2023. С. 63–65.

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні : монографія ; за заг. ред. А. І. Шевченка]. Київ : ІПШІ, 2023. 305 с. URL: https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf (дата звернення: 18.11.2023).

Шаров С. В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання // Українські студії в європейському контексті. 2023. Вип. № 6. С. 136–144. URL: http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vol6_2023.pdf#page=137 (дата звернення: 15.11.2023).

Штучний інтелект в освіті: відповідальне ставлення : бібліограф. Покажчик / уклад. О. Найдьонова ; Центрально-укр. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2023. 11 с. URL: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13011 (дата звернення: 05.11.2023).

How is artificial intelligence (AI) used in education? URL: https://youtu.be/xW1jg1UiVwo?si=WAziOpXDwsjbaPbR (дата звернення: 15.11.2023).

of the Best AI Tools for Teachers. URL: https://youtu.be/KG4_CYbVpTo?si=VPjM7jKSu8QFY4RE (дата звернення: 15.11.2023).

The Top 5 Ways to Use AI in Education. URL: https://youtu.be/nhI5g2hRVKA?si=GsqCEhoF_78qO3by (дата звернення: 15.11.2023).

Education i n the age o f AI (Artificial Intelligence) | Dale Lane | TEDxWinchester. URL: https://youtu.be/m6dyCRS8EmI?si=rMU3T6xH_dVY_Db8 (дата звернення: 15.11.2023).

Neural Networks Explained in 5 minutes. URL: https://youtu.be/jmmW0F0biz0?si=DOReZxVvZV9swDPL (дата звернення: 15.11.2023).
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.