ФЕНОМЕН ДИТИНСТВА У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Тетяна Довженко

Анотація


Дитинство — етап людського життя, що розпочинає існування людини, він якісно відрізняється від інших вікових проміжків життя особливостями інтелектуальної, емоційно-вольової та діяльнісної сфери. Ідея круговороту та нелінійного сприйняття часу в язичницькій культурі робить дитинство близьким до небуття. У християнстві дитинство сприймається крізь призму і плотського, і духовного народження, батьківства та синівства. В епоху Відродження у зв’язку з актуалізацією проблеми людини та розвитком ідей гуманізму гостро постало питання про значення дитинства у становленні людини. В епоху Нового часу дитинство інтерпретується як період ущербності та неповноцінності, розглядається лише у перспективі дорослішання, а не як самодостатня сутність. У ХХ ст. дитина постає самодостатньою істотою, що має право на існування, на власні переживання, на власні, окремі від дорослих, особливості духовного, емоційного, морального та психічного розвитку. Однією з ідей, поставлених службу радянської пропаганди, виступила ідея дитинства. Радянське гасло «Діти — наше майбутнє!» повинно було транслювати створюваний і культивований образ дитини, який вдячно користується благами держави. Реконструкція психолого-педагогічних моделей дитинства дозволяє зробити висновок про важливу ідею цілісного буття дитини у філософській антропології. Уявлення про цілісність реалізується через систему виховання, що мислиться тут як глибинний взаємозв’язок індивідуального (особистості дитини) та соціального, ізміна кожного компонента цього взаємозв’язку здатна якісно змінити всю систему в цілому.


Ключові слова


дитинство; самоцінність; філософія; педологія; антропологія; християнство; язичництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Аносов І. Педагогічна антропологія : навч. посіб. Київ : Твім інтер, 2005. 264 с.

Блонський П. Педологія. Харків : Рад. шк., 1935. 308 с.

Довбня В. Костянтин Ушинський як фундатор філософсько-освітньої думки України // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. 2008. Вип. 56. С. 8–16.

Євангеліє від Луки. Святе благовістування URL: https://parafia.org.ua/biblioteka/svyate-pysmo/bibliya-uptskp/evanhelije-vid-luky/ (дата звернення 27.11.2023).

Загарницька І. Еволюція філософських підходів до вивчення людини як основа розуміння феномену дитинства // Вісник ін.-ту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. Київ, 2011. Вип. 18. С. 9–15.

Зеньковский В. Психология детства. Лейпциг : Сотрудник, 1924. 348 с.

Квас О., Кемінь В. Дитинство крізь призму європейських дослідницьких студій на зламі ХХ та ХХІ ст. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2011_15/ (дата звернення 27.11.2023).

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори. Київ : Основи, 1994. С. 15–139.

Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения в 3 т. Т. 2. Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1961. 768 с.

Українець Л. Еволюція уявлень про «дитинство і/чи дитячість» // Наук. записки Харків. ун-ту Повітряних Сил. Сер.: Соціальна філософія, психологія. Харків : ХУ ПС, 2005. Вип. 3 (24). С. 119–127.

Хамітов Н. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти // Вісник НАН України. 2021. № 5. С. 81–94.

Aries P. Centuries of Childhood: A s o c i a l History o f Family L i f e . Harmondsworth. Penguin. 1986.

P i a g e t J . P s y c h o l o g y and Epistemology. Harmondsworth. Penguin.

P. 32..
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.